Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Удосконалення форм індивідуалізації навчання, впровадження інтерактивних технологій і сучасних методик.

Автор: Микола Олександрович.

Удосконалення форм індивідуалізації навчання, впровадження інтерактивних  технологій і сучасних методик. Виховання в учнів культури здоров’я та культури праці.   

З досвіду роботи учителя трудового навчання

Сладецької Наталі Мар'янівни

Мета: Формування в учнів  основних пізнавальних і громадянських умінь,  а також навичок і зразків поведінки в суспільстві, культури здоров’я та культури праці. Розвиток ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями. Відродження і впровадження українських ремесел у школі, виховання  у підростаючого покоління почуття національної гідності та гордості за нашу Україну.

Передати інформацію – це не навчання. Насамперед треба намагатися домогтися того, щоб кожний сам думав та робив усе сам

Картер Вудсон.

Головний принцип учительських дій «Не нашкодь дитині!». Особливо виразно це має виявлятись  у здійсненні індивідуального підходу до всіх дітей незалежно від їх здібностей.

Диференціація навчання передбачає об’єднання в групи для окремого навчання з їхніми індивідуальними особливостями. Думку про необхідність диференційованого підходу до навчальної діяльності школярів не раз висловлював у своїх працях В.О. Сухомлинський: «До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене завдання». Диференціація передбачає таку організацію роботи на уроці, коли одному учневі або групі учитель пропонує посильні завдання різної складності й цим самим створює сприятливі умови для розвитку й навчання кожного. 

Вимоги до організації диференційованого навчання:

-Вчитель враховує готовність учнів до засвоєння конкретного матеріалу;

-Уміє передбачити труднощі, які можуть виникнути в дітей під час його засвоєння;

-В системі уроків використовує диференційовані завдання індивідуального характеру;

-Робить перспективний аналіз: для чого плануються завдання, чому їх треба використати саме на даному етапі уроку, як продовжити цю роботу на наступних уроках.

Диференційовані завдання доцільні на різних етапах уроку, насамперед під час підготовки учнів до засвоєння складного нового матеріалу. Актуалізація опорних знань учнів буде тоді вдалою, коли точно окреслено ті питання, які треба відновити в пам’яті дітей.

Мене дуже зацікавив спосіб диференціювання навчальної роботи, який впроваджує заслужений вчитель України Балахівської середньої школи С.П.Логачевська. ключові елементи її підходу: прийом багаторазового пояснення нового матеріалу, вибір учнями завдань для практичної роботи на основі самооцінки своїх можливостей, завершення уроку виконанням спільної частини роботи. 

Моя робота підпорядкована меті: кожен учень повинен дістати таке навантаження, яке відповідає його можливостям, а мій обов’язок – створювати умови для активізації зони найближчого розвитку всіх дітей. 

У процесі застосування диференційованих завдань я здійснюю для різних груп дітей перехід від колективних форм роботи до частково самостійних і повністю самостійних у межах уроку і системи уроків. Тому, незалежно від своїх здібностей, учні беруть участь у виконанні дедалі складніших завдань.

Постійно залучаючи дітей до виконання завдань за вибором, я створюю об’єктивні можливості для стимулювання позитивних мотивів навчання. І поступово навіть слабкий учень відчуває своє зростання,бо я завжди помічаю успіхи кожного і підтримую їх. Не забуваю я і про кмітливих, швидко мислячих дітей. Вони часто виступають моїми «помічниками» на уроці, можуть продовжити пояснення на уроці, самостійно ознайомитись  із новою практичною роботою, виконати практичну роботу з іншим учнем в ролі вчительки.

Невід’ємною частиною внутрішньогрупової  диференціації є створення тимчасових  умовних навчальних груп, у кожну з яких включаються учні приблизно з однаковим рівнем підготовки, індивідуальними особливостями та практичними вміннями. 

До основної групи я включаю учнів, які самостійно виконують практичну роботу з невеликою допомогою вчителя після кількох тренувальних вправ. 

До групи « сильних» відношу дітей, які сприймають навчальний матеріал в процесі первинного пояснення, виконують практичну роботу підвищеної складності за мінімальної допомоги вчителя або зовсім без неї. 

До третьої групи («слабкі» діти) входять учні, які в процесі виконання роботи зустрічаються з певними труднощами, потребують додаткових пояснень, недостатньо володіють навичками самостійної роботи.

В  епоху інформації слід переходити до уроків, де учні діють і самі доходять висновків з допомогою вчителя. І я розумію, що більшість учнів потребують різних методів навчання. За таких умов учні прагнуть бути почутими, намагаються висловлюватися з порушеної теми, пропонувати, не боячись помилитися. 

Важливе місце в особистісно – орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології. Навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це спілкування (колективне, кооперативне, навчання у співпраці), у якому і вчитель і учні є суб’єктами. Учитель виступає лише в ролі координатора, організатора процесу навчання. 

На своїх уроках я використовую різні прийоми інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозаїка», «Мозковий штурм», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати.  Під час проведення занять я помітила, що інтерес учнів збуджується і формується там, де я не просто подаю готові істини, а й ставлю перед учнями проблему, зацікавлюю їх, викликаю в них бажання знайти спосіб її розв’язання.  Для цього я використовую технологію проблемного навчання. Проблемна ситуація спонукає дітей до творчого мислення.  

На початку уроку я налаштовую учнів на роботу і для цього проводжу розминку, використовуючи вправу «Очікування», де учні визначають свої очікування від сьогоднішнього уроку і записують їх, а в кінці уроку перевіряють чи вони справдилися. Також розминку можна провести з повідомлення цікавих фактів, висловів відомих людей, що спонукають до роздумів. 

Актуалізацію опорних знань я проводжу не у формі опитування, а застосовую метод «Мозковий штурм», і стараюся зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів за обмежений період часу. В остаточному підсумку кількість породжує якість. Метод «Мозковий штурм».

Правила організації Мозкового штурму.

-Кажіть усе, що спаде на думку;

-Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших;

-Можна повторювати ідеї, запропоновані будь- ким  іншим. Розширення запропонованої ідеї  заохочується. 

У 5-6 класах актуалізацію опорних знань краще провести у формі імітаційної гри. Адже під час гри дитина вчиться аналізувати свої дії, самостійно приймати рішення, вдається до творчості. 

Інтерактивна вправа «Перевертні».

5 клас. Тема. Вишивка як вид декоративно –ужиткового мистецтва. 

Мета: ознайомити з основними поняттями під час вишивання.

Завдання полягає в складанні слів, що написані на картках, розкритті їх змісту і характеристиці. 

Ки – н шур (рушник)

Арп – акс (праска)

Тавх – ирп – ак (прихватка).

Значну увагу я приділяю такому компоненту уроку як мотивація навчальної діяльності. Діти краще працюють коли присутні казки, розповіді, фантастичні оповідання або навіть історії з життя відомих людей чи власного. 

Вивчення нового матеріалу – один з найголовніших компонентів уроку. При використанні різноманітних нетрадиційних форм навчально –пізнавальна діяльність учнів перетворюється на творчу майстерню. Діти комбінують, розв’язують проблемні ситуації. Використання нетрадиційних технологій дає можливість ознайомитися із значною кількістю інформації за короткий час. 

Метод «Ажурна пилка».

Правила організації методу:

1 етап

Завдання групі 1.

Історія виникнення в’язання

Завдання групі 2.

Інструменти і матеріали для в’язання.

Завдання групі 3.

Правила безпечної роботи та санітарно – гігієнічні вимоги під час роботи. 

2 етап.

Кожній із вас я пропоную табличку із кольоровою позначкою (червона, синя, жовта).

Зараз ми об’єднаємося в 3 «експертні» групи так, щоб у першу ввійшли учні, що мають таблички з червоною позначкою, у другу - із синьою позначкою, у третю – із  жовтою позначкою.

Кожна із вас повинна розповісти одна одній опрацьовану інформацію. «Експертна» група аналізує матеріал у цілому. 

3 етап.

Тепер ми повертаємося «додому», щоб поділитися знаннями, отриманими в «експертній» групі. Виробляєте спільні висновки та рішення. 

Для релаксації учнів використовую валеологічні паузи: вправи для очей, вправи «Джерело енергії», «Сила дихання».

Застосовую рольові ігри під час яких учні показують свої акторські здібності, знання обрядів. Учні перевтілюються у дизайнерів, художників – модельєрів, конструкторів, створюють свої власні колекції одягу і демонструють її під час рольової гри. Під час таких ігор я проводжу  і профорієнтаційну роботу, розкриваючи перед дітьми грані різних професій.

Закріплення і систематизація знань є важливою частиною кожного уроку. Мій досвід показує, що їм сприяють ігри: «Чарівна скринька», «Ти- мені, я – тобі», «Блеф – клуб». На цьому етапі уроку доцільні і різнорівневі картки – завдання. Пропонуючи дітям ігрові завдання, я завжди враховую індивідуальні, психологічні особливості. Індивідуальні завдання мають бути диференційовані, тобто поділені на групи в залежності від їх складності. При цьому враховуються інтереси учнів. 

Набуті теоретичні знання ніщо без практичного застосування. Тому на даному етапі  дуже важливо допомогти дітям застосувати набуті теоретичні знання. Перш ніж запропонувати дітям виконувати практичну роботу, я пропоную інтерактивну вправу «Незакінчені речення» для повторення правил техніки безпеки. Для підготовки учнів до виконання практичної роботи  доцільно, на мою думку, проводити гру-змагання «Моторні рученята», яка допомагає їм пригадати практичні вміння та навички з попереднього уроку. Під час проведення практичної роботи використовую інтерактивний метод «2, 4, усі разом». Цей метод розвиває навички спілкування в групі, уміння переконувати та вміння вести дискусію, виготовити композицію від усього класу. 

Після чого проводжу невеличкі виставки, де учні можуть порівняти та оцінити свою роботу. Або пропоную учням, які сидять поряд, обмінятися роботою та зробити взаємоперевірку. На етапі рефлексії я часто застосовую метод «Мікрофон», який надає можливість кожному сказати по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

На мій погляд особливої уваги заслуговує метод проектів. Введення в програму методу проектів підвищило зацікавленість дітей у творчій роботі. Під час проектування я виступаю консультантом. Це сприяє тому, що учні можуть «показати» себе. Бути самостійними і проявити творчість. 

Розвитку творчої особистості та соціальної компетентності учнів сприяє позакласна робота. З великим інтересом вони беруть участь у позакласних заходах, які проводяться у формі змагань, конкурсів, вікторин, ігор і ін.. Щорічно на тиждень трудового навчання виставляються вироби учнів, демонструючи, наскільки талановиті і здібні наші діти, які чудові вироби виготовляють вони власними руками за допомогою своїх наставників.

Я не маю на меті зробити з дівчаток професійних майстринь. Але намагаюсь, щоб вони росли не лише фізично здоровими, а й були духовно багатими, щоб кожна з них стала гармонійно розвинутою творчою індивідуальністю. 

Творча робота виховує митця, викликає бажання продовжити пошук та відкрити нове. Я впевнена: це лише початок  творчої праці дівчат не тільки в школі, а й у майбутньому дорослому житті. 

Щоб здивуватися, потрібна мить, а щоб зробити дивовижну річ, потрібні роки терпіння і наполегливої праці. 

Д.Гельвецій.

Додаток №1.

Гра «Чарівна скринька»

6клас. Тема:Об’єкти технологічної діяльності. 

Мета: Узагальнити, систематизувати, закріпити набуті знання, виховувати виховувати толерантність, уміння слухати один одного. 

Учитель показує учням чарівну скриньку. Усередині скриньки лежить запитання. Учні по черзі витягують запитання і відповідають на них. 

Гра «Ти – мені, я – тобі»

Мета: ознайомити з різновидами овочевих культур, формувати навички образного мислення, уміння працювати в групах.

5 клас. Тема: технологія вирощування овочевих культур. 

Порядок проведення: учні поділяються на дві команди і по черзі загадують загадки. 

1.Глянь. Який поважний пан,фіолетовий жупан. Зветься пан…(баклажан)

2.Він схожий на квасолю-

Поживний і смачний, красується на полі. Вгадайте, хто такий…(біб).

3.Ходить панич по долині у червоній жупанині, 

Та все каже: «Гопки»…(буряк)

Різнорівневі картки – завдання.

Мета: узагальнити та систематизувати знання, уміння та навички учнів. 

Тема: конструкційні матеріали та їх вибір. 

1рівень.

1.Як поділяються текстильні волокна за походженням.

2.Як поділяються тканини за призначенням? Наведіть приклади.

3.Що називають асортиментом? Перелічіть асортимент бавовняних тканин. 

4.Перерахувати основні властивості волокон. 

11рівень.

1.Опишіть основні властивості  волокна бавовни.

2.Опишіть основні властивості волокна льону.

3.Опишіть процес горіння бавовняної тканини.

4.У чому полягає різниця між горінням льняної і бавовняної тканини. 

111рівень.

1.Опишіть ті властивості, за якими можна розрізняти бавовняну тканину від лляної.

2.Опишіть спільні властивості бавовняних та лляних тканин.

3.Перелічіть гігієнічні властивості бавовняних і лляних тканин.

4.Заповніть таблицю.

Властивості тканинБавовняна Лляна 

Технологічні:

Гігієнічні:

Гра «Блеф-клуб».      

6 клас. Тема: регулятори натягу ниток. 

Учням пропонується визначити правильні й помилкові твердження, позначивши їх знаком «+» та «-«.

1.Якщо строчка петляє зверху, необхідно посилити натяг верхньої нитки. (+).

2.Якщо машинна строчка петляє знизу, необхідно послабити натяг нижньої нитки. (-).

3.Натяг ниток регулюють при опущеній лапці. (+).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN