Друк

ДПА 2016 (4 клас)

Автор: Микола Олександрович.

Інструктивно-методичний лист щодо проведення державної підсумкової атестації у початковій школі в 2015/16 навчальному році

Переглянути рекомендації повністю

У 2015/2016 навчальному році державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказів МОН України від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року №940»,  від 22.12.2014 №1495 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Державна підсумкова атестація в 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводиться з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики у формі підсумкових контрольних робіт.

Метою підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і літературне читання) та математики є визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи державним вимогам.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і читання). 

Учні (вихованці) початкової школи ЗНЗ з навчаннями мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників та рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових. 

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці). Підсумкові контрольні роботи виконуються письмово за двома рівноцінними варіантами. 

Бали за атестацію з української мови (мова і літературне читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис: «Державна підсумкова атестація».

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і літературне читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводяться.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74).

Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації за формою, наведеною у додатку 2, та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця)) та виставляються  у табель навчальних досягнень.

Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, надають медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інші строки.

Учням (вихованцям), які не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

Учням (вихованцям), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

Учням (вихованцям), яким було надано право пройти атестацію в інші строки, оцінки за атестацію виставляються у Зведеному обліку навчальних досягнень та заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації.

Екстерни допускаються до атестації за курс початкової загальної освіти. Атестацію екстерном мають можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.

Від проходження атестації звільняються: 

учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують тривалого лікування, у період їх перебування в цих закладах; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); навчально-реабілітаційних центрів; спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю). Такі учні (вихованці) можуть проходити атестацію за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року  № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року             № 288/22820. Таким учням (вихованцям) необхідно подати за місцем навчання такі документи:

•заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

•висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

Учням (вихованцям), звільненим від атестації в Протоколі державної підсумкової атестації та відповідній шкільній документації (класному журналі, особовій справі учня (вихованця), у табелі навчальних досягнень) робиться запис: «звільнений(а)».

Підставою для звільнення від проходження атестації є рішення педагогічної ради навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника навчального закладу.

Державні атестаційні комісії створюються в навчальних закладах за погодженням з місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації.

За освітній рівень початкової загальної середньої освіти - у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі.

На голів комісій покладається відповідальність за об’єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення. 

Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація. 

За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з предмета. 

Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в загальноосвітньому навчальному закладі три роки.

Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені місцевими органами управління освітою, та представники батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Для цього представникам батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу необхідно звернутись з письмовою заявою до керівника навчального закладу не пізніше як за три дні до початку атестації, за розглядом якої видається відповідний наказ керівника навчального закладу.

Під час проведення атестації в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше однієї особи, уповноваженої місцевими органами управління освітою, і більше двох представників батьківського комітету (ради) загальноосвітнього навчального закладу.

Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівника навчального закладу та відповідні органи управління освітою про випадки порушення порядку ії проведення й у разі необхідності вносять свої зауваження та пропозиції до протоколу.

Втручання у проведення атестації та у визначення ії результатів осіб, які не є членами комісії, не допускається.

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об’єднанням учителів (кафедрою) початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю), погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу. 

Нагадуємо, що при розробці підсумкових контрольних робіт слід дотримуватися вимог Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами) 1–4 класи (Тернопіль: Мандрівець, 2015) та  Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, затверджених наказом МОН України від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Переглянути рекомендації

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN