Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я працівників та учнів школи

Автор: Микола Олександрович.

1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників навчально-виховного процесу

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативних документів про навчання дітей шкіль¬ного віку щорічно в школі проводяться планові заходи, по яких роб¬ляться звіти.

Важливим аспектом роботи школи є соціальний захист дітей. Це питання постійно розглядається на педрадах, нарадах при директо¬рові, батьківській раді, раді профілактики правопорушень, засіданнях учнівської ради. Проведено заходи щодо підвищення якості роботи пе-дагогічного колективу з дітьми різних соціальних категорій.

У школі щорічно створюється банк даних дітей різних соціальних категорій. Оформлено списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, дітей-напівсиріт, дітей, батьки яких тимчасово працюють за кордоном, дітей-інвалідів, дітей зі статусом чорнобиль¬ців, дітей із багатодітних сімей та дітей групи ризику. Це дає змогу тримати на постійному контролі навчання, відвідування, умови про¬живання в сім'ях таких дітей, тримати в полі зору кожну дитину, яка потребує посиленої уваги з боку дорослих. У школі розроблено заходи із соціального захисту.

2. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із мало-забезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій

Важливим аспектом роботи школи є поліпшення соціального за¬хисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розв'язання проблем дитячої бездоглядності і безпритуль-ності, створення належних умов для соціально-психологічної адапта¬ції дітей, батьки яких виїхали за кордон, реалізації їх права на сімейне виховання та здоровий розвиток. Із цією метою в навчальному закладі проведена така робота:

• уточнені списки дітей:

а) які перебувають у надзвичайно складних умовах;

б) сиріт;

в) напівсиріт;

г) дітей із неблагополучних сімей; ґ) із багатодітних сімей;

д) із малозабезпечених сімей; є) із неповних сімей;

є) дітей, батьки яких виїхали за кордон;

ж) дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

• оформлені особові справи на дітей, які відносяться до пільгових категорій;

• дітей, які проживають у соціально незахищених сім'ях, забезпе¬чено безкоштовними обідами, підручниками (усі учні школи харчу¬ються безкоштовно;

Адміністрація школи постійно контролює навчання, відвідування, умови проживання в сім'ях цих дітей, тримає в полі зору кожну дитину, яка потребує посиленої уваги з боку дорослих. У школі розроблено за¬ходи із соціального захисту дітей.

Усі учні школи забезпечені гарячим безкоштовним харчуван¬ням.

У навчальному закладі громадським інспектором з охорони дитин¬ства ведеться активна робота щодо соціальної підтримки дітей пільгових категорій. У рамках розроблених заходів психологом школи проведені тренінги програми «Рівний — рівному», спрямовані на соціалізацію особистостей учнів, які потребують соціальної підтримки, знаходяться під опікою, учнів, батьки яких виїхали за кордон; проведені психоло¬гічні тренінги з дітьми та опікунами з метою попередження конфлікт¬них ситуацій у родинах та запобігання шкідливих звичок.

3. Організація медичного обслуговування учнів та педпрацівників

На кожного учня заведено медичну картку. Регулярно проводяться медичні огляди (профілактичні, вузькими спеціалістами та спостереження диспансерної групи). Школа систематично перевіряється працівниками санепідемстанції. Усі приписи виконуються вчасно.

Усі працівники школи пройшли медогляд.

Результати медичного обслуговування та аналіз патологічного ура¬ження школярів заслуховуються на нарадах при директорі та засідан¬нях педради, обговорюються на батьківських зборах.

У школі створена гнучка система проходження медичного огляду пе-дагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом — раз на рік виїзний склад лікарів поліклініки профоглядів проводить медичне обстеження на базі школи.

Медичні огляди учнів проводяться:

1) декретовані — оглядає бригада лікарів на базі школи (хірург, невролог, лор, окуліст, гінеколог);

2) диспансерна група — 2—4 рази на рік вузькими спеціалістами. Працівниками санепідемстанції проводиться планова перевірка два рази на рік (санепідвідділ) та два рази — відділ гігієни та харчування школярів. Також є перевірки позапланово по епідемічних показниках (виникнення інфекцій).

Усі приписи санепідемстанції виконуються.

Результати медичних оглядів заслуховуються на педагогічних радах і нарадах при директорові та батьківських зборах.

4. Організація харчування

Питання організації харчування знаходиться на контролі адміністрації. Відсоток учнів, охоплених безкоштовними гарячими обідами, — 100%.

Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільний харчоблок забезпечений у необхідній кількості посудом, миючими та диззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції, асортименту випічки (10—12 видів). Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Двотижневе меню затверджено адміністрацією школи та СЕС. Дотримання приблизного меню відповідає нормі.

5. Забезпечення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров 'я учнів

У 2006/07 н. р. із метою зміцнення здоров'я учнів у навчальному закладі було запроваджено фізкультурно-оздоровчий комплекс тестування школярів «Крок до здоров'я», який є програмною і нормативною основою системи фізичного виховання школярів України, завдання якої полягає у формуванні здорового способу життя, підвищення соціальної активності та зміцнення здоров'я школярів, залучення їх до фізичної культури як складової частини загальнолюдської культури.

Основними завданнями комплексу є:

• визначення і контроль рівня особистого фізичного розвитку та здоров'я школярів;

• оцінка фізичного здоров'я кожного школяра, виявлення його від¬стаючих показників для подальшої розробки індивідуальних програм для їх покращення;

•  виховання у школярів відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної та сус¬пільної цінності;

• формування у дітей та учнівської молоді навичок здорового спо¬собу життя;

• створення умов для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення;

• збільшення рухової активності учнів.

За результатами тестування, проведеного в 2—11-х класах, рівень фізичного розвитку, оцінка здоров'я учнів та формування навичок здо-рового способу життя виглядає таким чином:

• високий рівень — 21,4 %;

• достатній рівень — 53,1 %;

• середній рівень — 25,5 %.

Із метою оздоровлення дітей у літній період 2003—2008 рр. за сприяння спонсорів школи організовуються безкоштовні літні табори на 120 дітей. У 2006/07 н. р. при школі за рахунок спонсорської допомоги оздоровлено 30 учнів.

Щороку в школі проводиться День здоров'я, метою якого є вихо¬вання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших грома¬дян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, зміцнення фізичного, духовного, психічного здоров'я дитини, утвердження загальнолюдських ціннос¬тей, збереження здоров'я школярів.

6. Стан фізичного виховання

Система організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи школи спрямована на реалізацію основних напрямів Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті та Цільової комплексної програми «Фізичне виховання — здоров'я нації». Урочна і позаурочна форми фізичної культури забезпечують всебічний гармонійний розвиток особистостей гімназистів. Адже фізичне виховання дитини невід'ємне від виховання морального й розумового.

Робочим навчальним планом на предмет «Основи здоров'я і фізична культура» в інваріантній складовій виділено в 1—4-х класах — 4 години, в 5—7-х класах — 2,5 години. На предмет «Фізична куль¬тура» в інваріантній складовій виділено в 8—11-х класах — 2 години.

На уроках учителі фізичного виховання формують життєво важливі рухові вміння і навички, надають учням знання про власне здоров'я як важливий елемент загальнолюдської культури, з основ здорового способу життя та раціональних прийомів запобігання порушенням стану здоров'я.

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіля¬ються на основну та підготовчу групи. Усі вони відвідують обов'язкові уроки, але виконують вправи з різними фізичними навантаженнями.

Для досягнення спортивних результатів максимально використовується матеріальна база та залучаються учнів до занять у спортивних секціях. Із метою збереження і зміцнення здоров'я, розвитку фізичних здіб¬ностей, підвищення рівня фізичної підготовленості традиційними стали проведення:

• шкільної спартакіади;

• відкритих уроків фізичної культури;

• тиждень фізкультури і спорту;

• турнірів до Дня Збройних сил України (9—11-ті класи), «Веселих стартів» (5—7-мі класи).

• всесвітній День здоров'я;

• змагання з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу;

• тиждень «За здоровий спосіб життя»;

• туристичні походи.

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN