Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція керівника навчального закладу

Автор: Микола Олександрович.

 

 

 

Загальні положення

Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор, який може бути тільки громадянином України, має вищу пе-дагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У своїй діяльності директор керується Конституцією України, зако¬нами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, наказами Міністер¬ства освіти та науки України, рішеннями та розпорядженнями владних структур на місцях, органів управління освітою всіх рівнів з питань ос¬віти та виховання молоді, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, а також власним статутом і локаль¬ними правовими актами закладу (у тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями).

Директор дотримується Конвенції про права дитини.

Керівник загальноосвітнього навчального закладу підлягає атеста¬ції відповідно до Порядку, встановленого Міністерством освіти і на¬уки України.

Директор безпосередньо підпорядковується начальнику управління (відділу) освіти.

Керівникові навчального закладу безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор навчального закладу уповноважений у ме¬жах своєї компетентності давати обов'язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику закладу чи учневі.

Керівник навчального закладу уповноважений відмінити розпоря¬дження будь-якого іншого працівника закладу.

Функції директора

Управлінська діяльність директора загальноосвітнього навчального закладу визначається сукупністю функцій.

Директор загальноосвітнього навчального закладу: 

керує:

• відповідно до чинного законодавства і статуту діяльністю учнівсь¬кого, педагогічного колективів, обслуговуючого персоналу;

• діяльністю своїх заступників з навчально-виховної, виховної, на¬укової, господарської роботи;

• роботою педагогічної ради;

• діяльністю бібліотекаря, педагога-організатора; практичного пси-холога, соціального педагога, медичної сестри, вихователів груп про-довженого дня, роботою з батьками та громадськістю;

• навчально-виховною роботою вчителів певного циклу навчальних предметів та їх предметних або методичних комісій, об'єднань, ка¬федр;

• через заступників з навчально-виховної роботи навчально-вихов¬ною роботою учителів усіх циклів навчальних предметів;

• кошторисно-фінансовою діяльністю; 

визначає:

• спільно з радою загальноосвітнього навчального закладу та при¬ймає рішення щодо стратегії, місії, мети і завдань розвитку закладу;

• згідно з трудовим законодавством, правилами внутрішнього тру¬дового розпорядку коло обов'язків працівників навчального закладу;

організовує:

• навчально-виховний процес;

• науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

• виконання постанов уряду про загальноосвітній навчальний за¬клад, наказів, розпоряджень і вказівок Міністерства освіти і науки Ук¬раїни та його органів на місцях;

• згідно з чинним законодавством і Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у на¬вчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України роботу з охорони праці у структурних підрозділах закладу;

• розробку, затвердження і впровадження:

— програм розвитку навчального закладу; . — освітніх програм;

— навчальних планів, курсів, дисциплін;

— статуту;

— правил внутрішнього трудового розпорядку школи;

— інших нормативних або навчально-методичних документів;

• роботу комісії щодо прийому закладу до нового навчального року;

 • облік та зберігання обладнання, його ефективне застосування у навчально-виховному процесі;

• роботу з батьками учнів, громадськістю та підприємствами, які здійснюють шефство над закладом;

контролює:

• організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

• проходження працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

• виконання навчальних планів та програм;

• рівень навчальних досягнень учнів;

• рівень вихованості школярів;

• зміст і організацію позакласної та позашкільної роботи;

• роботу адміністративно-управлінського персоналу (заступників директора з навчальної, виховної та наукової роботи, заступника ди¬ректора з господарської частини), педагога-організатора, шкільного психолога, соціального педагога, бібліотекаря та ін.;

• роботу вчителів певного циклу навчальних предметів;

• діяльність класних керівників і її результативність;

• виконання рішень педагогічної ради, наказів, розпоряджень, вказі¬вок та інших управлінських рішень;

• додержання єдиних педагогічних вимог до забезпечення якісної освіти учнів;

• стан збереження і використання навчально-матеріальної бази за¬кладу;

• стан чергування в загальноосвітньому навчальному закладі;

• роботу всіх працівників закладу на різних ділянках; 

консультує:

• адміністративно-управлінський персонал закладу;

• педагогічних працівників школи;

• класних керівників;

• актив учнівського самоврядування;

• актив батьківської громадськості;

• інших працівників закладу.

Посадові обов'язки

Директор загальноосвітнього навчального закладу:

• працює в режимі ненормованого робочого дня в межах 40-годин-ного робочого тижня;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і кон¬тролює їх виконання;

• формує мережу класів і учнів відповідно до території обслугову¬вання закладу та запитів батьківської громадськості.

Директор забезпечує:

• виконання директивних і нормативних документів, наказів управ¬ління освіти, наказів, розпоряджень, інструкцій з охорони праці;

• організацію роботи щодо задоволення освітніх потреб громадян відповідної території обслуговування в здобутті повної загальної се¬редньої освіти;

• розробку та реалізацію варіативної складової робочого навчаль¬ного плану;

• відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стан¬дарту загальної середньої освіти;

• створення в закладі необхідних умов для роботи підрозділів;

• організацію громадського харчування;

• організацію медичного обслуговування школярів;

• дотримання:

— вимог охорони дитинства;

— санітарно-гігієнічних та протипожежних правил і норм, техніки безпеки;

— прав учнів (вихованців) та захист їх від будь-яких форм фізич¬ного або психічного насильства;

• раціональний добір і розстановку кадрів та їх оптимальний ре¬жим праці й відпочинку;

• виконання колективного договору;

• необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного роз-слідування нещасних випадків відповідно до чинного законодавства;

• ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого само-врядування, громадськими організаціями, підприємствами, громадсь¬кістю, батьками;

• відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними за-кладами, в тому числі і зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

Створює умови для:

• підвищення фахового і кваліфікаційного рівня педагогічних пра-цівників, розвитку їхнього творчого потенціалу; пошуку та застосу¬вання ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

• участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

• проведення виховної роботи;

• впровадження у навчально-виховний процес нових освітніх, ін-формаційно-комунікаційних, управлінських технологій та досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

• роботи органів громадського самоврядування, профспілкової ор-ганізації.

Призначає:

• класних керівників;

• завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

• відповідальних за організацію роботи з охорони праці і визначає їхні посадові обов'язки або створює відповідно до Закону України «Про охорону праці» службу охорони праці, яка йому підпорядковується.

Розподіляє педагогічне навантаження вчителів. Підтримує:

• ініціативи учасників навчально-виховного процесу щодо вдоско¬налення системи навчання та виховання;

• заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної ро¬боти педагогів і учнів.

Розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і бю-джетними коштами.

Розглядає звернення громадян з питань, що стосуються роботи на-вчального закладу.

Складає:

• угоди;

• кошторис.

Відкриває рахунки в установах банків.

Презентує загальноосвітній навчальний заклад перед громадсь¬кістю. Вживає:

• усіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали не¬щасний випадок;

• заходи щодо заохочення і стягнення до працівників закладу, учнів.

Погоджує з управлінням (відділом) освіти і затверджує структуру навчального року, штатний розклад навчального закладу, режим роботи закладу, робочі навчальні плани.

Затверджує (підписує):

• за погодженням із профспілковим комітетом правила внутріш¬нього трудового розпорядку;

• штатний розклад;

• графік відпусток;

• колективний договір, посадові обов'язки працівників. Підписує:

• документи про успішність учнів;

• протоколи засідань педагогічної ради;

• інформацію і довідки про роботу закладу;

• статистичні звіти і фінансові документи;

• трудові книжки працівників закладу;

• акти прийому і передачі матеріальних цінностей навчального за¬кладу, фінансово-господарських ревізій;

• перспективний, річний і тижневі плани роботи закладу;

• інші документи. 

Очолює:

• педагогічну раду — постійно діючий колегіальний орган управ¬ління загальноосвітнім навчальним закладом;

• цивільну оборону. 

Інформує:

• безпосередньо і своєчасно начальника управління (відділу) освіти, батьків чи осіб, які їх замінюють, про факт нещасного випадку дітей і випадків зі смертельним наслідком;

• своєчасно відповідні органи про дітей, які залишилися без бать-ківського піклування, про факти насильства над дітьми в сім'ї.

Проводить вступний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, оформлює проведення інструктажів у відповід¬ному журналі.

Звітує:

• управлінню (відділу) освіти та державним органам управління освітою в установлені терміни і установленій формі;

• про результативність роботи навчального закладу перед управ¬лінням (відділом) освіти.

Дотримується моральних, етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в закладі, побуті, громадських місцях.

Права директора

Директор має право в межах своєї компетенції на:

• здійснення керівництва загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством України;

• правовий, соціальний, професійний захист;

• самостійний вибір форм, методів, засобів, технологій управління освітніми процесами;

• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе-риментальної, пошукової роботи;

• виявлення педагогічної ініціативи;

• участь у роботі органів громадського самоврядування загально-освітнього навчального закладу;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку, атестацію в порядку, визначеному законодавством України;

• матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення від¬повідно до чинного законодавства;

• укладання угод про співробітництво, в тому числі трудових;

• розробку наказів, розпоряджень;

• делегування своїх повноважень;

• надання доручень у межах своєї компетенції;

• отримання пенсії в порядку, визначеному законодавством України.

Відповідальність керівника закладу

Директор закладу несе відповідальність за:

• виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу законів про працю України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, наказів, розпоряджень Міністерства освіти і науки України, статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, розпоряджень органів управління освітою, інших нормативних актів, посадових обов'язків, визначених посадовою інструкцією;

• якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

• виконання вимог Державного стандарту загальної середньої ос¬віти;

• підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

• збереження та зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров'я учнів як найвищої соціальної цінності;

• дотримання прав учнів та працівників закладу під час навчаль¬но-виховного процесу;

• дієвість роботи педагогічної ради та виконання її рішень;

• проходження працівниками в установлені терміни обов'язкових медичних оглядів;

• дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки, охорони праці;

• дотримання санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу;

• виконання кошторису доходів і видатків;

• збереження бюджетних коштів, майна та товарно-матеріальних цінностей;

• достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

• доцільне витрачання коштів і кредитів;

• здійснення зв'язку закладу з органами освіти, громадськими ор-ганізаціями;

• своєчасну звітність про роботу навчального закладу;

• свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівни¬ками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

• достовірність документів про освіту встановленого зразка; пору¬шення законів «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці» у порядку, встановленому законодавством України;

• невиконання чи неналежне виконання без поважних причин ста¬туту і правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, інших ло¬кальних нормативних документів, розпоряджень органів управління освітою, посадових обов'язків;

• невиконання чи неналежне виконання обов'язків директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим за-конодавством;

• грубе порушення трудової дисципліни (як дисциплінарне пока¬рання може бути застосоване звільнення);

• завдані закладу чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з неякісним виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки директор закладу несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.

Взаємовідносини

Директор взаємодіє:

• з радою;

• органами громадського самоврядування;

• з педагогічною радою навчального закладу;

• органами управління освітою;

• органами влади.

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN