Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція сторожа

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Сторож приймається на роботу і звільняється з неї дирек¬тором школи за поданням заступника директора з адміністра¬тивно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду ро¬боти).

1.2. Сторож підпорядкований безпосередньо заступнику дирек¬тора школи з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі сторож керується правилами охорони буді¬вель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Головна функція сторожа — охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний час.

3. Посадові обов'язки

Сторож виконує такі обов'язки:

3.1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будів¬лю школи, її територію з метою перевірки її цілісності, непо¬шкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення школи.

3.2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення по¬жежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, заступ¬ника директора школи з адміністративно-господарської роботи, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).

3.3. Слідкує за економією енергоресурсів.

4. Права

Сторож має право на:

4.1. Надання йому спеціального приміщення для власних речей.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви¬значеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки сто¬рож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, вста¬новлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Сторож:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже¬ним директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж під керівництвом заступника дирек¬тора школи з адміністративно-господарської роботи з правил охо¬рони приміщень і території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN