Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція робітника з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання (далі — робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника дирек¬тора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу прий¬маються особи, що досягай 18-річного віку, мають відповідну підго¬товку і/чи досвід роботи,

1.2. Робітник підпорядкований безпосередньо заступнику дирек¬тора з адміністративно-господарської роботи.

1.3. У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів влади з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що об¬слуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-буді¬вельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої са¬нітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності робітника є:

2.1. Підтримування в належному стані будівель і території школи.

2.2. Підтримування в робочому стані систем центрального опа¬лення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водо¬стоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи.

2.3. Проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.

3. Посадові обов'язки

Робітник виконує такі обов'язки:

3.1. Проводить сезонну підготовку будівель, споруд, обладнан¬ня, механізмів.

3.2. Усуває їх пошкодження за заявками працівників школи.

3.3. Здійснює періодичний огляд технічного стану будівель, спо¬руд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточ¬ний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, ма¬лярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань.

3.4. Здійснює поточний ремонт і технічне обслуговування сис¬тем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопо¬стачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зва-рювальних, паяльних робіт.

3.5. Проводить монтаж, демонтаж і поточний ремонт електрич¬них мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт.

3.6. Дотримується технології виконання ремонтно-будівельних, слю¬сарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3.7. Веде облік витрат води, електроенергії та інших видів енер¬гоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників).

4. Права

Робітник має право:

4.1. Бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструмента¬ми, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом відповідно до встановлених норм.

4.2. Забороняти використання непрацюючих та небезпечних об'єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо).

4.3. Відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоро¬в'я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви¬значеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збит¬ки робітник несе матеріальну відповідальність у порядку і в ме¬жах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Робітник:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого для за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адмі¬ністративно-господарської роботи.

6.2. Проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої сані¬тарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN