Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція лаборанта

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики лаборанта.

1.2. Лаборант призначається на посаду і звільняється з неї дирек¬тором школи. Лаборант повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спе¬ціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки.

Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якіс¬но і в повному обсязі покладені на неї посадові обов'язки, як виня¬ток, може бути призначена на посаду лаборанта.

1.3. Лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов'язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів — заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.4. У своїй діяльності лаборант керується постановами, розпо¬рядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними доку¬ментами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету (-ів), відповідними стандартами і технічними вимогами, пра¬вилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимі¬рювальної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної тех¬ніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробни¬чої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Прави¬лами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основним завданням лаборанта є надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслугову¬ванні та підтримуванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів.

3. Посадові обов'язки

Лаборант виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Слідкує за справністю лабораторного обладнання, здійснює його ремонт.

3.2. Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби на¬вчання) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання згідно з розробленими інструкціями та іншою документацією.

3.3. Здійснює відповідно до вказівок учителів, завідувача кабі¬нету й згідно з розкладом занять необхідні підготовчі та допоміжні операції для проведення лабораторних, практичних і демонстрацій¬них робіт.

3.4. Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і прак¬тичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріа¬лами, реактивами тощо.

3.5. Виконує різноманітні обчислювальні й графічні роботи, по¬в'язані з навчальними заняттями, які проводяться.

3.6. Веде облік витрачених матеріалів, складає звітність відпо¬відно до встановленої форми.

3.7. Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінету ди¬дактичні матеріали.

3.8. Належним чином упорядковує обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт; в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

3.9. Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

3.10. Турбується про розширення матеріальної бази кабінету(-ів), складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв'язки з навчаль-ними колекторами, фільмотеками та іншими подібними органі¬заціями.

4. Права

Лаборант має право:

4.1. Забороняти користуватися несправним обладнанням (при¬ладами/інструментами, технічними засобами тощо).

4.2. Відразу ж забороняти дії, що спричиняють явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов'язків, встановлених цією Інструк-цією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки лаборант несе відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Лаборант:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і за¬твердженим директором школи.

6.2. У період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директо¬ра школи чи його заступника з навчально-виховної роботи.

6.3. Проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідува¬ча відповідного кабінету чи заступника директора школи з навчаль¬но-виховної роботи.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями відповідних пред¬метів.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN