Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція бібліотекаря

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики завідувача бібліотеки і бібліотекаря.

1.2. Бібліотекар (завідувач бібліотеки) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну про¬фесійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше ніж 3 роки.

1.4. Бібліотекар підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності бібліотекар керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України з питань розвитку культури; керівними документа¬ми органів управління освітою з питань бібліотечної роботи; прави¬лами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; пра¬вилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпоряд-ку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності бібліотекаря є:

2.1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

2.2. Пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інте¬лектуального розвитку.

3. Посадові обов'язки

Бібліотекар виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду. 

3.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.

3.3. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інфор¬маційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів.

3.4. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

3.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за ак¬том та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чин¬них норм.

3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсу¬вання шкоди, завданої книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, орга¬нізовує міжбібліотечний обмін.

3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, конт¬ролює їх доставку.

3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

3.10. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.

3.11. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

4. Права

Бібліотекар має право:

4.1. Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і праців¬никам школи з питань, які стосуються дотримання правил користу¬вання бібліотечними фондами.

4.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника служ¬бових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремон¬ту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

4.3. Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з пра¬вом дорадчого голосу.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліоте¬кар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального про¬цесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо¬в'язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у по¬рядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав-ством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у ви¬падку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою).

Бібліотекар:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням за¬ступника директора з навчально-виховної роботи.

6.2. Може бути залучений за розпорядженням заступника дирек¬тора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робо¬чого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

6.3. Отримує від директора школи і його заступників інформа¬цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе¬ру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо¬бами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педаго¬гічними працівниками школи.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN