Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція педагога-організатора

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики педагога-організатора.

1.2. Педагог-організатор призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Педагог-організатор повинен мати вищу або середню спе¬ціальну освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо за¬ступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності педагог-організатор керується Консти¬туцією законами України, Указами Президента України, рішен¬нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а та¬кож Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, роз-порядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором (контрактом).

Педагог-організатор дотримується Конвенції про права ди¬тини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності педагога-організатора є:

2.1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських орга¬нізацій.

2.2. Організація дозвілля учнів.

3. Посадові обов'язки

Педагог-організатор виконує такі посадові обов'язки: 

3.1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських органі¬зацій, об'єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

3.2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об'єд¬нань, організовує їхню колективну творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.

3.3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об'єднання.

3.4. Організовує наочне оформлення школи за тематикою робо¬ти, яку проводить.

3.5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інте¬реси та потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводи¬ти вільний час.

3.6. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і проти¬пожежного захисту.

3.7. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.8. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

3.9. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.

3.10. Проводить роботу з добору й підготовки керівників (орга¬нізаторів) дитячих організацій, об'єднань.

3.11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку доку¬ментацію.

3.12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, в побуті, в громадських місцях.

4. Права

Педагог-організатор має право на:

4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і плану¬вання її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

4.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату¬том школи; участь у роботі педагогічної ради школи.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового

розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе¬сійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз¬слідування, за винятком випадків, передбачених законодав¬ством.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфіка¬ційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять, перерв обов'язкових для ви¬конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри¬мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль¬ності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних актів школи, законних розпоряджень адмініст¬рації школи, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, педагог-організатор несе дисциплінарну відповідальність у поряд¬ку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован¬ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особистістю учня, скоєння іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.3. За завдані школі або учасникам навчального процесу збит¬ки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо¬в'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законо¬давством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Педагог-організатор:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годин-иого робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самовря¬дування, педагогічними колективами школи і установ позашкільної освіти дітей, громадськими організаціями. 

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль¬ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись¬мовий звіт про свою діяльність за навчальний семестр.

6.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть¬ся з відповідними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN