Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція вихователя

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації з організації служби охо¬рони праці в навчальних закладах Міністерства освіти України.

1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї ди¬ректором школи.

1.3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогіч¬ну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і за¬конами України, Указами Президента України, рішеннями Кабіне¬ту Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з пи¬тань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і ло¬кальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внут¬рішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями ди¬ректора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності вихователя є:

2.1. Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.

2.2. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.

3. Посадові обов'язки

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

3.2. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби вихо¬вання та навчання школярів.

3.4. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну робо¬ту на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.

3.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому пси¬хофізіологічному розвитку.

3.6. Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учня¬ми режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допо¬могу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової осві¬ти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, робо¬ти спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.

3.7. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадяни¬на, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих зви¬чок.

3.8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівсько¬му колективі.

3.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взає¬мини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

3.10. Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

3.11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

3.12. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Проходить періодичний медичний огляд.

3.14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах мето¬дичної роботи.

3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, громадських місцях.

3.16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітар¬них та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебез-печних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних ре¬човин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

3.17. Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарсь-коїдопомоги.

3.18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують пра¬цездатність учнів.

3.19. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час про¬ведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, пра¬вил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

4. Права

Вихователь має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе¬сійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован¬ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці¬нювання знань учнів.

4.7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід¬ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви¬конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри¬мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль¬ності у випадках і в порядку, визначених відповідними правилами.

5. Відповідальність

5.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодав¬ством України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визна¬ченому трудовим законодавством.

5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів вихован¬ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього проце¬су у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вихователь:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх ви¬хователів на умовах погодинної оплати.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль¬ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись¬мовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр,

навчальний рік).

6.5. Одержує від директора школи та його заступників інформа¬цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе¬ру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівника¬ми і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN