Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція класного керівника

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складан¬ня Інструкції враховано також рекомендації щодо організації служ¬би охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства осві¬ти України, затверджені наказом Міносвіти України.

1.2. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу пе¬дагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступ¬нику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конститу¬цією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правила¬ми і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного за¬хисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, нака¬зами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності класного керівника є:

2.1. Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

2.2. Формування колективу класу.

3. Посадові обов'язки

Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.

3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.

3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психоло¬гічний клімат для кожного учня в класі.

3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товари¬шами, вчителями,батьками.

3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, забезпечує їх усунення.

3.7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями чгрез систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в школі, за¬кладах позашкільної освіти за місцем проживання.

3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства.

3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде ак¬тивну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультур¬но-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоро¬в'я учнів класу.

3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, конт¬ролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок.

3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.12. Планує виховну роботу в класі.

3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен не¬щасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома заві¬дувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в за¬безпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я.

3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в клас¬ному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, пра¬вил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.19. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

4. Права

Класний керівник має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату¬том школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе¬сійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован¬ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників.

4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід¬ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви¬конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри¬мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль¬ності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. Відповідальність

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за дотриман¬ня їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован¬ня, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керів¬ник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законо¬давства і Закону України «Про освіту».

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального про¬цесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо¬в'язків збитки класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Класний керівник:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх клас¬них керівників.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль¬ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись¬мовий звіт про свою діяльність після закінчення кожного навчаль¬ного семестру.

6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформа¬цію нормативно-правового і організаційно-методичного характе¬ру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (осо¬бами, що їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педаго¬гічними працівниками школи.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN