Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція викладач-організатора, основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі¬каційної характеристики викладача-організатора основ безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки (далі — викладач-органі¬затор ОБЖ).

1.2. Викладач-організатор ОБЖ призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Викладач-організатор ОБЖ повинен мати вищу професійну освіту і спеціальну підготовку з цивільної оборони (ЦО) або вищу чи середню військову освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. У своїй діяльності викладач-організатор ОБЖ керується Кон¬ституцією і законами України, Указами Президента України, рішен¬нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання, оборони, ЦО і забезпечення функ¬ціонування закладу в разі надзвичайних ситуацій, правилами і нор¬мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпо¬рядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (кон¬трактом).

Викладач-організатор ОБЖ дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності викладача-організатора ОБЖ є:

2.1. Викладання основ безпеки життєдіяльності.

2.2. Організація відповідно до законодавства допризовної підго¬товки учнів і обліку військовозобов'язаних.

2.3. Організація і проведення в школі заходів з ЦО.

2.4. Підготовка школи до функціонування в умовах стихійного лиха.

3. Посадові обов'язки

Викладач-організатор ОБЖ виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням спе¬цифіки курсів основ безпеки життєдіяльності й допризовної підго¬товки.

3.2. Сприяє формуванню загальної культури учнів, забезпечує дотримання їхніх прав і свобод.

3.3. Планує, організовує і проводить навчальні, в тому числі факультативні та позаурочні, заняття, прикладну фізичну підготов¬ку відповідно до навчального плану школи.

3.4. Використовує різноманітні форми, прийоми, методи й засо¬би навчання, підвищує свою кваліфікацію.

3.5. Бере участь у плануванні й проведенні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів та працівників школи, в роботі педаго¬гічної ради й нарадах за участю директора.

3.6. Взаємодіє із зацікавленими закладами й організаціями з пи¬тань безпеки життєдіяльності, допризовної підготовки, ЦО.

3.7. Спільно із закладами охорони здоров'я організовує прове¬дення медичного обстеження юнаків допризовного і призовного віку для приписки їх до військкоматів.

3.8. Надає військкоматам допомогу у відборі юнаків для вступу до військових навчальних закладів.

3.9. Веде облік військовозобов'язаних у школі і подає відповідні звіти до військкомату.

3.10. Розробляє план ЦО школи.

3.11. Організовує заняття з ЦО з працівниками школи.

3.12. Готує і проводить командно-штабні, тактико-спеціальні навчання та інші заходи з ЦО.

3.13. Бере участь у забезпеченні функціонування школи в разі виникнення різних надзвичайних ситуацій.

3.14. Забезпечує обладнання захисних споруд, підготовку засобів індивідуального захисту і формувань ЦО, підтримує їх у належно¬му стані (готовності).

3.15. Проводить практичні заняття й тренування учнів і працівників школи для навчання їх правильних дій в екстремальних ситуаціях.

3.16. Забезпечує створення і вдосконалення навчально-матері¬альної бази, дотримання учнями правил безпеки під час проведення занять з курсів основ безпеки життєдіяльності й допризовної підго¬товки, відповідає за збереження майна ЦО, прийнятого під відпові-дальність згідно з відповідними документами.

3.17. Проводить навчання, консультації, інструктажі працівників школи та учнів з питань безпеки життєдіяльності.

3.18. Бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних ви¬падків, що сталися з працівниками, учнями, у здійсненні адміністра¬тивно-господарського контролю з питань охорони праці.

3.19. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.20. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають гро¬мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

4. Права

Викладач-організатор ОБЖ має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату¬том школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, надання щодо них пояснень.

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розсліду¬вання, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду¬вання, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й вихован¬ня, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оці¬нювання знань учнів.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід¬ну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для ви¬конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри¬мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль¬ності у випадках і в порядку, визначених Статутом і Правилами заохочення та покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. У встановленому законодавством України порядку викладач-організатор ОБЖ несе відповідальність за:

— реалізацію в повному обсязі освітніх програм відповідно до навчального плану й розкладу занять;

— збереження життя і здоров'я учнів під час освітнього процесу;

— дотримання прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, викладач-організатор ОБЖ несе дисциплінарну відпові¬дальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку викладач-організатор ОБЖ може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства України і Закону України «Про освіту».

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вик¬ладач-організатор ОБЖ несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Викладач-організатор ОБЖ:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годин¬ного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Планує заходи з ЦО на навчальний рік і навчальний семестр. План заходів затверджується директором школи.

6.3. Подає директору школи письмовий звіт про виконану робо¬ту за кожну навчальний семестр.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра¬вового, директивного і організаційно-методичного характеру, озна¬йомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань ЦО, ОБЖ, допри¬зовної підготовки, охорони праці, виробничої санітарії та пожеж¬ної безпеки.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале¬жать до його компетенції, з адміністрацією і працівниками школи.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN