Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція психолога

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного ко¬дексу товариства психологів України та інших нормативних доку¬ментів.

1.2. Психолог призначається на посаду і звільняється з неї на¬чальником районного відділу освіти.

1.3. Психолог повинен мати вищу спеціальну (психологічну) ос¬віту або повну вищу педагогічну освіту і спеціальну підготовку (кур¬си) (без урахування стажу роботи).

1.4. Психолог підпорядкований безпосередньо директору школи.

1.5. У своїй діяльності психолог керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі осв¬іти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; пра¬вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи, цією Інструкцією. Психолог дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності психолога є:

2.1. Організація психологічного діагностування учнів школи.

2.2. Організація сталої системи психологічної освіти вчителів.

2.3. Проведення психолого-корекційної роботи з учнями.

3. Посадові обов'язки

Психолог виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Бере участь в організації навчально-виховної роботи, спря¬мованої на забезпечення умов для особистого розвитку учнів, збе¬реження їхнього повноцінного психологічного здоров'я.

3.2. Зберігає професійну таємницю, не розповсюджує відомос¬тей, що отримані в процесі діагностичної і корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.

3.3. Проводить семінари та консультації для педагогічного скла¬ду з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

3.4. Веде облік роботи за місяць, графік консультацій для педа¬гогів, учнів, батьків, журнал проведення консультацій, папки на кожну паралель класів з матеріалами щодо результатів роботи з учнями й педагогами.

3.5. Складає річний план роботи, узгоджений із директором і затверджений психологом районного центру.

3.6. Здійснює планування, виходячи з норм практичної психоло¬гічної роботи з учнями й дорослими.

3.7. Будує свою діяльність на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

3.8. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів; до¬тримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипо¬жежного захисту.

3.9. Проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.

3.10. Підвищує свою кваліфікацію.

4. Права

Психолог має право на:

4.1. Самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідно¬шення різних видів робіт з огляду на потреби школи.

4.2. Спеціальний кабінет, забезпечений методичним, мате¬ріальним обладнанням.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профес¬ійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз¬слідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.7. Підвищення кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповід¬ну кваліфікаційну категорію.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту чи Правил внутрішнього розпорядку школи, інших локальних актів, законних розпоряджень адміністрації, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, психолог несе дисцип-лінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо¬давством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над учнем, скоєння іншого аморального вчинку психолог може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону Ук-раїни «Про освіту».

5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки психолог несе матеріальну відповідальність у порядку та межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки учитель-логопед несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Психолог:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Підтримує зв'язки з педагогічним колективом; професійно підпорядкований психологічному центру району, міста, області.

6.3. Подає директору школи і до центру професійного підпоряд¬кування річний звіт про роботу.

6.4. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами. Може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до тру¬дового законодавства і Закону України «Про освіту».

6. Взаємовідносин (зв'язки за посадою)

Учитель-логопед:

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 20-годинного робочого тижня, узгодженим з директором школи.

6.2. Забезпечує систематичний зв'язок із заступником директора з навчально-виховної роботи і класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт.

6.3. Направляє у разі потреби дітей з вадами мовлення до ра¬йонної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами (невро¬патологом, психоневрологом, отоларингологом). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються в логопедичному пункті.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN