Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція заступника директора школи з виховної роботи

Автор: Микола Олександрович.

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики заступника директора (керівника, на¬чальника, завідувача) закладу освіти, директора (начальника, зав¬ідувача) філіалу закладу освіти. Під час складання інструкції вра¬ховані типові рекомендації щодо організації служби охорони праці в закладах освіти.

1.2. Заступник директора школи з виховної роботи призначаєть¬ся на посаду і звільняється з неї директором школи. На період відпустки і тимчасової непрацездатності заступника директора школи з виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з навчально-виховної роботи або на вихователя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимча¬сове виконання обов'язків у таких умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотриманням законодавства про працю.

1.3. Заступник директора з виховної роботи повинен мати повну вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педа¬гогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з виховної роботи підпорядко¬вується безпосередньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з виховної роботи безпосеред¬ньо підпорядковуються: _____________________.

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з виховної роботи керується Конституцією України, законами України, Ука¬зами Президента України, рішеннями уряду України і органів уп¬равління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; пра-вилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Заступник директора школи з виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з виховної роботи є:

2.1. Організація позакласної і позашкільної виховної роботи з учнями.

2.2. Методичне управління виховним процесом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями.

3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з виховної роботи виконує такі по¬садові обов'язки:

3.1. Організовує поточне і перспективне планування позаклас¬ної і позашкільної роботи з учнями та її здійснення.

3.2. Координує роботу вихователів, класних керівників та інших безпосередньо йому підпорядкованих працівників.

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю виховного про¬цесу, роботою гуртків, груп продовженого дня і проведенням позакласних та позашкільних заходів, відвідує позакласні та по¬зашкільні заходи, заняття гуртків, груп продовженого дня, аналізує їхню діяльність, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що їх замінюють) з питань організації виховного процесу.

3.6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних програм і технологій.

3.7. Спільно із заступником директора школи з навчально-ви¬ховної роботи складає розклад занять груп продовженого дня та іншої виховної діяльності, забезпечує своєчасну та якісну заміну тимчасово відсутніх вихователів, інших безпосередньо підпоряд¬кованих йому педагогів.

3.8. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної доку¬ментації, контролює правильне і своєчасне ведення вихователями, класними керівниками, іншими педагогами журналів груп продов¬женого дня, класних журналів, іншої документації.

3.9. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх і оздоровчих заходів.

3.10. Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів школи.

3.11. Бере участь у підборі і розстановці педагогічних кадрів, орга¬нізовує підвищення їхньої кваліфікації та рівня професійної майстер¬ності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфікацію.

3.12. Вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного проце¬су, бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Бере участь у підготовці та проведенні атестації педагогіч¬них працівників школи.

3.14. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому педагогів і на¬вчально-допоміжного персоналу.

3.15. Здійснює заходи щодо поповнення бібліотеки навчально-методичною літературою, фаховими журналами та газетами.

3.16. Забезпечує виконання класними керівниками, вихователя¬ми, іншими безпосередньо підпорядкованими йому працівниками по¬кладених на них обов'язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно-ко¬рисну працю учнів відповідно до норм та правил охорони праці.

3.17. Бере участь у здійсненні адміністративно-господарсько¬го контролю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у роз¬слідуванні нещасних випадків, які трапилися з працівниками та учнями.

3.18. Надає методичну допомогу класним керівникам, керівни¬кам груп продовженого дня, гуртків, спортивних секцій, трудових об'єднань, у тому числі з питань забезпечення охорони праці учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам.

3.19. Інструктує безпосередньо підпорядкованих йому праців¬ників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації; скла¬дає інструкції з техніки безпеки для шкільних гуртків.

3.20. Контролює дотримання та вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожеж¬ної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу.

3.21. Організовує з учнями та їхніми батьками (особами, що їх замінюють) заходи щодо запобігання травматизму, дорожньо-транс¬портним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці, організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з уч-нями, сприяє створенню комплексної системи виховання.

3.22. Встановлює і підтримує зв'язки школи із закладами поза¬шкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань позашкільного виховання.

3.23. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають гро¬мадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

3.24. Проходить періодичні медичні обстеження.

4. Права

Заступник директора школи з виховної роботи має право в ме¬жах своєї компетенції:

4.1. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводять¬ся в навчальному закладі; давати педагогічним працівникам обов'язкові для виконання розпорядження.

4.2. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчин¬ки, які дезорганізують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи й Правилами заохочення та покарання.

4.3. Вносити в разі необхідності тимчасові зміни до розкладу занять гуртків та груп продовженого дня, спортивних секцій тощо, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи для проведення спільних занять.

4.4. Вимагати від працівників необхідних відомостей, доку¬ментів, пояснень тощо.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку шко¬ли, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступ¬ник директора школи з виховної роботи несе дисциплінарну відпов¬ідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення з роботи.

5.2. За використання (в тому числі одноразове) методів вихован¬ня, пов'язаних із фізичним і/чи психологічним насиллям над особис¬тістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з виховної роботи може бути звільнений з посади відпо¬відно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са¬нітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного про¬цесу заступник директора школи з навчально-виховної роботи при¬тягається до адміністративної відповідальності у порядку та у ви¬падках, передбачених законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки заступник директора школи з виховної роботи несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з виховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з гра¬фіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвер¬дженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на кожні навчальний рік та навчальний семестр. План роботи затверджується директором шко¬ли не пізніше ніж за п'ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Подає директору письмовий звіт про свою діяльність обся¬гом не більше п'яти машинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожного навчального семестру.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-пра¬вового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організації виховної роботи.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які нале¬жать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними пра¬цівниками школи.

6.7. Виконує обов'язки заступника директора школи з навчаль¬но-виховної роботи в період його тимчасової відсутності. Виконан¬ня обов'язків здійснюється відповідно до законодавства про працю на основі наказу директора школи.

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN