Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція директора школи

Автор: Микола Олександрович.

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква¬ліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу.

1.2. Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» керів¬ник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпоряд¬ковується Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

1.3. Директор школи повинен мати повну вищу педагогічну осв¬іту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.

Директорові школи суміщення посади з іншими керівними поса¬дами (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах школи чи поза нею не дозволяється.

Посадові обов'язки директора школи не можуть виконуватися за сумісництвом.

1.4. Директор школи підпорядковується безпосередньо (вказати кому).

1.5. Директорові школи безпосередньо підпорядковуються його ! заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компе¬тенції давати обов'язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи чи учневі. Директор школи уповно¬важений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.

1.6. У своїй діяльності директор школи керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цією Інструкцією), трудо¬вим договором (контрактом).

Директор школи дотримується норм Конвенції про права дитини.

2. Функції

До основних напрямів діяльності директора школи належать:

2.1. Організація освітньої (навчально-виховної) діяльності школи.

2.2. Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) діяльності школи.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі.

3. Посадові обов'язки

Директор школи виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Здійснює загальне управління діяльністю школи в усіх на¬прямах відповідно до її Статуту й законодавства України.

3.2. Спільно з радою школи визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її ро¬боти.

3.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження про¬грам розвитку закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних доку¬ментів.

3.4. Визначає структуру управління школою, штатний роз¬пис.

3.5. Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.

3.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи.

3.7. Здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів.

3.8. Визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності.

3.9. Встановлює посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами.

3.10. Визначає надбавки й доплати до ставок і посадових ок¬ладів працівників школи.

3.11. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи й педаго¬гічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і гра-фііи відпусток.

3.12. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, пі/гримує сприятливий морально-психологічний клімат у колек¬тиві.

3.13. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників школи.

3.14. Формує контингент школярів у межах визначеної ліцен¬зією квоти чи відповідно до Положення про загальноосвітні закла¬ди, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.

3.15. Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію та акредитацію за¬кладу.

3.16. Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних за¬кладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоро¬в'я учнів та працівників школи.

3.17. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, гро¬мадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

3.18. Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освіт¬нього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) това¬риств і організацій, методичних об'єднань.

3.19. Керує діяльністю педагогічної ради школи.

3.20. Координує в школі діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об'єднань).

3.21. Забезпечує виконання колективного договору, створює не¬обхідні умови для нормальної роботи органів громадського само¬врядування, профспілкової організації.

3.22. Забезпечує раціональне використання бюджетних асигну¬вань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає заснов¬никові та громадськості щорічний звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.

3.23. Забезпечує залучення з метою здійснення діяльності, пе¬редбаченої Статутом школи, додаткових джерел коштів і мате¬ріальних засобів, у тому числі використання банківського кре¬диту.

3.24. Представляє школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.

3.25.  Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

3.26. Організовує у встановленому порядку роботу з при¬значення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій.

3.27. Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи, розпоряджається кредитами.

3.28. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов здійснення освітнього процесу відповідно до чинного законодав¬ства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи, очолює цивільну оборону школи.

3.29. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних ко¬мунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього за¬кладу.

3.30. Призначає осіб, відповідальних за дотримання вимог з охо¬рони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях.

3.31. Затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки жит¬тєдіяльності для педагогічного колективу.

3.32. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів ко¬лективу, спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу.

3.33. Виносить на обговорення педагогічним колективом пропо¬зиції щодо організації роботи з охорони праці.

3.34. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращен¬ня умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.

3.35. Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповід¬но до чинних типових норм та інструкцій, а також учнів під час проведення суспільно корисної і продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо.

3.36. Проводить профілактичну роботу із запобігання травма¬тизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів.

3.37. Оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює своєчасне про¬ведення диспансеризації працівників і учнів.

3.38. Організовує в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підписує відповідні акти.

3.39. Забезпечує виконання директивних і нормативних доку¬ментів з охорони праці, постанов органів управління освітою, дер¬жавного нагляду і технічної інспекції.

3.40. Негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випа¬док і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам травмованої особи чи особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів щодо усунення при¬чин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування відпо¬відно до чинних положень.

3.41. Укладає щорічну угоду з охорони праці й організовує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.

3.42. Затверджує за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, в установленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій.

3.43. Проводить вступний інструктаж з охорони праці з прийня¬тими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівни¬ками освітнього закладу, оформляє проведення інструктажів у відпо¬відному журналі.

3.44. Планує в установленому порядку періодичне навчання пра¬цівників школи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових курсах і семінарах, що орга¬нізовуються органами управління освітою.

3.45. Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, бать¬ками щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, бу¬феті школи.

3.46. Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в на¬вчальному закладі.

3.47. Забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психо-фізіологічних можливостей, забезпечує оптималь¬ний режим праці та відпочинку.

3.48. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності не¬безпечних умов для здоров'я учнів чи працівників.

3.49. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.50. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.

4. Права

Директор школи має право в межах своєї компетентності:

4.1. Видавати накази й давати розпорядження працівникам школи.

4.2. Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відпов¬ідальності працівників школи.

4.3. Вживати заходів дисциплінарного впливу на учнів за вчин¬ки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами заохочення й пока¬рання.

4.4. Укладати договори, в тому числі трудові.

4.5. Відкривати й закривати рахунки в банках.

4.6. Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з уч¬нями школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової необхідності і робити зауваження вчителеві під час за¬няття).

4.7. Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни до розкла¬ду занять, відміняти уроки, тимчасово об'єднувати групи й класи для проведення спільних занять.

4.8. Делегувати свої повноваження, давати доручення.

5. Відповідальність

5.1. Директор школи несе відповідальність за рівень кваліфі¬кації працівників школи, реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану й графіка навчального процесу, якість ос¬віти випускників, життя і здоров'я, дотримання прав і свобод учнів і працівників школи у встановленому законодавством України по¬рядку.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку шко¬ли, інших локальних нормативних документів, законних розпоря¬джень органів управління освітою, посадових обов'язків, встанов¬лених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення тру¬дової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосо¬ване звільнення.

5.3. За використання, в тому числі одноразове, методів вихован¬ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особисті¬стю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.

5.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, са¬нітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного про¬цесу директор школи притягається до адміністративної відповідаль¬ності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним зако¬нодавством.

5.5. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'яз¬ку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збит¬ки директор школи несе матеріальну відповідальність в поряд¬ку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодав-ством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Директор школи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відповідно до 40-годинного робочого тижня.

6.2. Директор школи взаємодіє:

6.2.1. З органами громадського самоврядування навчального закладу.

6.2.2. З опікунською радою школи.

6.2.3. З педагогічною радою школи.

6.2.4. З органами місцевого самоврядування (узгодження річних календарних навчальних графіків).

6.3. Директор школи самостійно планує свою роботу на навчаль¬ний рік і навчальну чверть.

6.4. Директор школи надає у встановлені терміни та у визна¬ченій формі звітність засновнику та іншим уповноваженим держав¬ним і місцевим органам.

6.5. Директор школи одержує від засновника, державних і місцевих органів інформацію нормативно-правового і організа¬ційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними доку¬ментами.

6.6. Директор навчального закладу систематично обмінюєть¬ся інформацією зі своїми заступниками та іншими працівниками школи.

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN