Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Паспорт шкільного методичного комітету

Автор: Микола Олександрович.

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, |які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, під¬готовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними й глибокими знаннями, підвищен¬ня ефективності їхньої праці.

І. Загальні положення

 • Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти є шкільний методичний кабінет. 
 • Методичний кабінет діє під керівництвом заступ¬ника директора школи з науково-методичної робо-ти та методичної ради, яка спрямовує і координує всі напрями його діяльності.
 • Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для вчи¬телів, удосконалення їхньої професійної кваліфіка¬ції та самоосвіти.
 • Згідно з чинними нормативними документами, педагогічна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.

 

II. Завдання діяльності методичного кабінету

 • Забезпечення інформаційної підтримки діяль¬ності структурних підрозділів методичної служби школи.
 • Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.
 • Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.
 • Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності й вдосконалення фахової підготовки вчителів
 • Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації.
 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впроваджєння досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

 

III. Основні напрями роботи методичного кабінету

 1. Створення умов для індивідуальної роботи в педагогічних працівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.
 2. Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та розвитку педагогічної творчості.
 3. Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.
 4. Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.
 5. Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів:
  • науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо;
  • презентація кращого досвіду роботи вчителів школи;
  • здійснення наставництва, стажування молодих учителів;
  • сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі.
 6. Впровадження в практику роботи кращого педа¬гогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

 

IV. Перелік матеріалів, які зберігаються в методичному кабінеті

 1. У методичному  кабінеті закладу мають бути  такі     матеріали:
 2. Нормативно-правові документи:
  • Конституція України, закони України про осві¬ту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти;
  • документи з питань педагогіки та психології;
  • положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;
  • інформаційні збірники Міністерства освіти й науки України,  обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, районного відділу освіти.
 3. Шкільна документація:
  • наказ про організацію методичної роботи в по¬точному навчальному році;
  • навчальний план школи;
  • перспективний та річний плани роботи школи;
  • контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);
  • графіки проведення тематичного оцінювання;
  • розклад навчальних занять, індивідуальних за¬нять, занять з учнями вдома;
  • документація з питань атестації педагогів;
  • матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
 4. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:
  • документація методичної ради школи (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);
  • документація методичних об'єднань (окрема папка на кожне методичне об'єднання): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки;
  • матеріали діяльності інших методичних підструктур (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів), творчих звітів учителів тощо;
  • документація школи молодого вчителя;
  • матеріали вивчення, узагальнення та поширен¬ня кращого педагогічного досвіду;
  • тематичні папки («Профільне навчання», «Інно¬ваційні педагогічні технології», «Технології проектної діяльності», з організації виховної роботи, загальної методики викладання, зразки оформлення шкільної документації, матеріали районного інформаційно-ме¬тодичного центру, рекомендації  обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів);
  • робота профільних класів (положення про про¬фільні класи, заяви батьків, накази про відкриття кла¬сів, списки учнів, моніторинги навчальних досягнень учнів тощо);
  • банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій.
 5. Основні навчально-методичні матеріали з на¬вчальних предметів:
  • аналітичні матеріали шкільного моніторингу кожного з навчальних предметів (результати оцінювання знань, семестрових та річних тематичних ро¬біт, державної підсумкової атестації);
  • матеріали для організації контролю знань;
  • матеріали роботи з обдарованими дітьми (план роботи з обдарованими дітьми, результати участі учнів у шкільному та районному етапах олімпіад і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАНу України, учнівські дослідницькі роботи тощо);
  • інформація з навчально-методичного забезпе¬чення кожного предмета;
  • анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналі¬зу, карти-схеми для самоаналізу);
  • тексти контрольних робіт, зразки завдань до державної підсумкової атестації;
  • зразки поурочних планів;
  • методичні розробки вчителів;
  • рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;
  • критерії оцінювання рівня навчальних досяг¬нень учнів з різних навчальних предметів;
  • наказ про дотримання єдиного орфографічно¬го режиму в школі;
  • методичні рекомендації стосовно ведення тема¬тичного обліку знань учнів;
  • зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;
  • матеріали проведення шкільних предметних тижнів;
  • матеріали для оформлення шкільних предмет¬них кабінетів.
 6. Діагностичні матеріали:
  • результати діагностики педагогічного колек¬тиву (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);
  • моніторинг педагогічної діяльності вчителів (анкетування, результати самоаналізу уроків та аналізу уроків своїх колег);
  • матеріали атестації вчителів, роботи з молоди¬ми спеціалістами.
 7. Матеріали з позакласної роботи:
  • плани роботи предметних гуртків, факультативів;
  • орієнтовна тематика наукових учнівських робіт та вимоги до їх оформлення;
  • матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;
  • матеріали для роботи з батьками;
  • матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям груп подовженого дня.
 8. Папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів (шкільних, районних, обласних). Наприклад:
  • шкільні та районні педагогічні читання «Педа¬гогічна спадщина Софії Русової та сучасна школа»;
  • шкільні та районні педагогічні читання ;
  • районний семінар педагогів-організаторів «Шкільна преса та її роль у розвитку творчої особистості учнів»;
  • районна екологічна конференція.
 9. Картотеки:
  • статей періодичної преси на педагогічні теми;
  • публікацій у фаховій періодиці та методичній літературі (з кожного предмета);
  • обліку перспективного педагогічного досвіду.

V. Бібліотека методичного  кабінету (предметно-тематичний розподіл)

 • підшивки загальнопедагогічних газет і журналів («Освіта», «Освіта України», «Сільська школа України», «Шкільний світ», «Все для вчителя”, „Школа» , «Практика управління навчальним закладом» та ін.);
 • підшивки методичних газет і журналів (фахові журнали з усіх навчальних предметів; 
 • журнали «Початкова школа», «Психологія та соціологія у школі»);
 • спеціальна, загальнопедагогічна .література.

До обладнання методичного кабінету належить система постійних ,динамічних стендів: «Державна підсумкова атестація»; «Від атестації до атестації»; «Інноваційні педагогічні технології»; «Обдаровані діти»;

«На допомогу класному керівникові»; «На допомогу молодому вчителеві” тощо; узагальнені матеріали з досвіду роботи вчителів.  У методичному кабінеті мають бути обладнані місця для роботи вчителів.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN