Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Розвиток особистості в умовах навчально-виховного процесу

Автор: Микола Олександрович.

Процеси демократизації в Україні, орієнтація освіти на загальнолюдські цінності на межі двох століть акти¬візували пошук педагогічних систем, спрямованих на розвиток активної, творчої, адаптивної, високомораль¬ної особистості, здатної до позитивної самореалізації в житті. Так, два десятиліття тому з'явилася група енту¬зіастів, що бажала змінити обличчя навчального закла¬ду, зосередивши зміст та форми його діяльності на осо¬бистості дитини, відповідно до її вікових особливостей та потреб розвитку.

В Україні виникли перші вальдорфські ініціативи, що стали сьогодні експериментальними школами Мініс¬терства освіти і науки України, відомими як у нашій країні, так і за її межами.

Діяльність школи орієнтована на цілісне впрова¬дження системи вальдорфської педагогіки з її основни¬ми інноваціями.

Насамперед це:

-  орієнтація навчального плану на духовні потреби дітей кожної вікової групи;

-  принцип «класного вчителя», що веде своїх учнів з першого до восьмого класу;

-  акцент на художній та естетичний компонент на¬вчального процесу через живопис, музику, еврит¬мію та різноманітну практичну діяльність дітей, що розвиває вольову, емоційну та інтелектуальну сфери учнів;

-  впровадження  «гігієнічної» організації навчання, орієнтація на ритм" дня, тижня, року, викладан¬ня навчальних дисциплін «епохами» (3-4 тижні), що дає змогу органічного, послідовного розвитку матеріалу протягом «епохи»;

-  інтеграція лікаря в роботу школи;

-  викладання іноземних мов з першого класу за спе¬ціальними програмами;

-  щотижневі конференції вчителів з метою постій¬ного вдосконалення системи навчання та спостере¬ження за учнями;

-  колегіальне самоврядування школи;

-  співпраця вчителів та батьків.

У рамках всеукраїнського експерименту із запро¬вадження вальдорфської педагогіки в Україні Дніпро¬петровська вальдорфська школа обрала власний на¬прям - дослідження розвитку особистості учня в умовах навчально-виховного процесу, побудованого на засадах вальдорфської педагогіки.

Відповідно до пріоритетних завдань експеримен¬тальної роботи були визначені основні показники для моніторингу розвитку особистості учнів, розроблено методичний інструментарій, що включає комплекс на¬дійних, достовірних  методик, які відпо¬відають віковим особливостям дитини і не суперечать принципам функціонування школи.

Діагностика розвитку особистості учнів здійсню¬валася за показниками:

-  стан здоров'я дітей;

-  пам'ять;

-  увага;

-  творча уява;

-  ставлення до школи;

-  ціннісні орієнтації;

-  рівень тривожності та емоційна стабільність;

-  самооцінка;

-  мікроклімат в групах та соціальний статус учнів.

На кожного учня заведені карти індивідуального роз¬витку, що дозволяють простежувати процес розвитку особистості протягом усіх років навчання в школі.

На основі даних діагностики та результатів спосте¬режень вчителів складалися характеристики учнів та проводилися розвиваюча і корекційна робота.

Усі отримані результати порівнювалися з віковими нормами. 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN