Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Сучасні комунікації та інформаційні технології

Автор: Микола Олександрович.

Використання у навчально-виховному проце¬сі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів освітніх дистанційних технологій спря¬мовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, його самостійного ово¬лодіння новими знаннями. Сучасна молода лю¬дина об'єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить - і більш вмотивованою до самонавчан¬ня і саморозвитку. Для цього необхідно створити навчально-розвивальне середовище, в якому учні можуть вирішувати творчі пізнавальні завдання. Це стосується організації та підтримки навчально-виховного процесу усіх типів навчальних закладів, у яких учнівська молодь може проходити поглиб¬лене вивчення окремого кола предметів і де не¬обхідно впровадити засади компетентнісного під¬ходу, що дозволить надати підтримку навчально-пізнавальній діяльності, а саме: учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, роз¬пізнає, аналізує, порівнює, робить висновки та ви¬конує відповідну наукову роботу під керівництвом педагога та науковця-експерта у певній галузі знань та за рахунок використання відповідних технічних засобів, має можливість об'єднати та узгодити ці елементи навчального процесу.

Тому впровадження інноваційних моделей на¬вчання учнівської молоді на основі використання дистанційних послуг у навчально-виховний про¬цес дозволить сформувати навчально-розвивальне середовище, в якому досить широке коло учнів¬ської молоді має можливість брати участь у на¬уковій роботі на майданчиках провідних наукових центрів і університетів України під керівництвом провідних науковців. Вони також зможуть про¬йти поглиблене вивчення відповідних навчальних дисциплін у навчальних закла¬дах України. Також схід зазначити, що важливе місце  процесу відіграють засоби забезпечення доступу до кон¬кретних джерел. Тому, одним з головних завдань системи їм мини дистанційних послуг у навчально-виховному процесі орієнтовному на на¬вчання  — є забезпечення досту¬пу учням, вчителях і» науковцям, що керують їх пізнавальною та науковою діяльністю, до від¬повідних інформаційних ресурсів. Це дозволить піднести рівень  діяльності учнівської молоді.

Для цього в навчальний процес треба впрова¬джувати нові інструменти, яві основані на сучас¬них дистанційних технологіях і які спрямовані на переорієнтацію пронесу навчання на розвиток осо¬бистості учня, навчання самостійного оволодіван¬ня новими знаннями.

Сама система дистанційних послуг (СДП), з по¬гляду сучасних інформаційно-телекомунікаційних технології (ІКТ), повинна бути інструментальним комплексом, що безперервно відтворюється і акту¬алізується в напрямах забезпечення дистанційної взаємодії в сучасному інформаційному просторі всіх учасників навчально-виховного процесу. Для цього СДП повинна забезпечувати створення, формування, розвиток і підтримку таких ресурсів та напрямів:

1. Матеріал для навчання  (віртуальні підручни¬ки; конспекти лекцій; відео, аудіоматеріали).

2. Самостійна робота учнів (лабораторні, демон¬страції,   досліди   у   віртуальній   лабораторії, практичні заняття).

3. Отримання   знань   через   спілкування   (відео, аудіо, текстові конференції, графічна дошка, чат-кімнати).

4. Перевірка знань (тестові опитування, мультимедіаконференції,   чат-дискусії,   практичні завдання). і. Контроль    успішності     (журнал    успішності групи).

5. Управління   процесом   навчання   (адміністру¬вання системою віртуальної школи). Інтернет-технології дозволяють організувати доставку навчальних матеріалів і забезпечити комунікацію, що вимагається в навчанні.

Основними принципами СДП з погляду методи¬ки і змісту викладання є:

1. У системі існують такі рівні доступу:  рівень адміністратора, рівень викладача, експерта з га¬лузі знань і рівнів знань учнів.

2. Кожен викладач чи експерт може відповідати за один предмет.

3. Учень може одночасно навчатися за декількома дисциплінами.

У будь-якому освітньому процесі роль виклада¬ча - ключова. У СДП ця роль полягає:

-  у проведенні конференцій для закріплення матеріалу,  настановчих лекцій і виявлення «білих плям» в знаннях тих, що навчаються;

-  у   видачі   і   перевірці   практичних   завдань учнів;

-  в участі в оперативних дискусіях з навчання за темами і розділами курсу засобами фору¬мів і чатів;

-  у виробництві й організації навчальних мате¬ріалів курсу.

Одним з таких інструментів, що забезпечує по¬будову розвивального навчального середовища учнів у їх шкільній та позашкільній діяльності є СЕРВЕР ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (СПИВ).

Програмно-інформаційні засоби СЕРВЕРА за¬безпечують побудову інтелектуально розподілено¬го інформаційного середовища навчального при¬значення, в якому підтримуються режими безпе¬рервної дистанційної взаємодії між учнями стар¬ших класів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачами навчальних програм. Також за-безпечується доступ до різноманітних інформа¬ційних ресурсів та джерел знань, які розроблені з метою поглиблення знань учнів, залучення їх до наукових досліджень, підготовки учнів до участі в різноманітних навчальних і наукових конкур¬сах, олімпіадах та вступу до вищих навчальних закладів.

Маючи в своєму активі розширений набір засо¬бів надання дистанційних послуг в мережі Інтернет, СЕРВЕР надає учням незалежно від їх місця знаходження можливість доступу до навчальних ресурсів будь-якого викладача чи навчального за¬кладу, забезпечує швидкий оперативний обмін оперативною інформацією, підтримує взаємодію з викладачами, науковими керівниками та учнями.

Формування вказаного навчального середо¬вища здійснюється за допомогою програмно-інформаційних   компонентів   СЕРВЕРА.    Вони забезпечують створення та використання баз знань, на основі яких реалізується навчальний процес для конкретної особистості, враховую¬чи при цьому вимогу постійного введення в на-вчальний процес нових знань, які може засвоїти обдарована особистість у процесі свого розвитку. При створенні програмно-інформаційних засо¬бів СЕРВЕРА було враховано той факт, що об¬сяг і розмаїтість інформації за різним профілем знань сьогодні настільки великі, що, природно, виникає необхідність класифікації з погляду приналежності тим або іншим областям знань або сферам інтересів всіх учасників навчально-виховного процесу. І тут мова йде не тільки про ту інформацію, що зберігається в спеціалізова¬них базах даних або інформаційних сховищах, але й про динамічну інформацію, що генеруєть¬ся певними джерелами в міру потреби в ній з боку навчального процесу.

Для цього в середовищі СЕРВЕРА побудована інформаційна система, що забезпечує доставку ін¬формації такого роду від її джерел до споживачів, її програмні засоби орієнтовано на розв'язання на¬ступних задач:

1) забезпечення   можливості   оперативної  органі¬зації взаємодії джерел і споживачів інформації навчального призначення, що стосуються одні¬єї предметної області або об'єднаних однією або схожими сферами інтересів;

2) підтримку взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу (тобто джерел і споживачів різнорідної інформації) у рамках неодиничної множини предметних областей з можливістю розширення цієї множини;

3) забезпечення  можливості  розширення  списку джерел і споживачів різнорідної інформації в межах якоїсь предметної області  або сфе¬ри інтересів;

4) обмеження доступу до інформаційних ресурсів навчального призначення рамками конкретної ПрО або сфери інтересів, у зв'язку з можливіс¬тю розв'язання попередньої задачі;

5) забезпечення   можливості   участі   конкретного джерела або споживача відповідного інформа¬ційного ресурсу навчального призначення в де¬кількох ПрО;

6) забезпечення  можливості  оперативного  пошу¬ку джерела необхідних інформаційних ресурсів 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN