Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики

Автор: Микола Олександрович.

Сьогодні в нашому сучасному суспільстві, що ха¬рактеризується стрімкими змінами в різних сферах життя: політичній, економічній, науковій і культурно-мистецькій, поряд з-освіченою та фаховою компетентністю особливого значення Набувають уміння людини самостійно мислити, висувати не¬стандартні ідеї та прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. На зміну старій уні¬фікованій школі, зорієнтованій на середнього учня, приходить нова система альтернативної освіти, спря¬мована на ефективний розвиток обдарованих дітей.

Ні в кого не виникає сумніву, що прогрес цивілізації залежить виключно від обдарованих людей.

К. Перес

Обдаровані діти — майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь Укра¬їни, її світовий авто¬ритет. Тому перед кожним учителем стоїть завдання, спря¬моване на забезпе¬чення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. Адже обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, шко-лою і сім'єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Одним із важливих напрямів діяльності вчителя є його робота з обдарованими учнями, які характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам'ятовуванням на¬вчального матеріалу, великою працездатністю, вмінням самостійно працювати. їм притаманна сво¬бода висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи.

Обдарованість дитини — це поєднання трьох характеристик. (Схема 1)

 

Працюючи над проблемою «Організація роботи з обдарованими дітьми», учитель повинен ставити перед собою такі цілі:

• зробити уроки інформатики справжньою шко¬лою духовності та творчості;

• налагодити тісну співпрацю між учителем та учнем;

навчити учнів самостійно здобувати знання, твор¬чо мислити і без страху підходити до розв'язання будь-якої життєвої ситуації;

• формувати творчу особистість, розвивати інди¬відуальні здібності і талант;

• виховувати національно свідомого, освіченого, цивілізованого громадянина України.

Немає абстрактного учня... мистецтво і майстерність навчання, виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...

В. Сухомлинський

 

Завдання:

• Створити в класі творчу атмосферу.

• Виявити здібності учнів, розвивати їх якомога повніше.

• Пробудити пізнавальну діяльність школярів.

• Зробити вивчення кожної теми чимось близьким для учня, таким, що викликає роздуми, почуття,

• Формувати пріоритети і вміння ставити мету і досягати її.

• Формувати вміння правильно й образно вислов¬лювати власну думку.

• Навчити дитину бачити прекрасне, тонко сприй¬мати навколишній світ.

Для втілення мети та завдань виділяю 4 етапи. (Схема 2)

Для визначення типу обдарованості можна скори¬статися методикою Клименка, Хаана і Кафа, різ¬номанітним тестуванням та анкетуванням.

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватися на¬уковими відомостями, які учні можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань водночас, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання, застосування у роботі з обдарованими учнями, мають превалювати пошу¬ковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок, самостійна робота, метод проектів. Контроль за навчанням повинен стимулювати по¬глиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, дифе-ренційований характер.

Названі вище аспекти, що органічно переплетені в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття в наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів інформатики, історії, фізики, математики тощо); огляди-конкурси худож¬ньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.

Індивідуальні форми позакласної роботи передба¬чають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідов¬но стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних за¬нять.

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарова¬них дітей належить Малій академії наук України, її територіальним відділенням.

Для того щоб робота з обдарованими дітьми була більш результативною, потрібно співпрацювати з батьками, при цьому здібності будуть розвиватися як у школі, так і вдома. Для цього необхідно з бать¬ками обдарованої дитини проводити індивідуальні бесіди, залучати їх до проведення учнівських кон¬ференцій, захистів проектів, створення презентацій, веб-сайтів тощо. Адже батькам буде приємно спостерігати, як їхня дитина демонструє свої знан¬ня, вміння, кмітливість.

Звичайно, одним із головних етапів роботи з обдаро¬ваними дітьми є демонстрація їхніх робіт. Адже для кожної людини важливо, щоб її праця дала плоди, щоб про результати її праці знали однокласники, учителі-предметники.

На своїх уроках під час вивчення тем «Комп'ютерні презентації», «Створення друкованих видань та їх дизайн», «Мова НТМЬ і ВЕБ-дизайн» реалізую ме¬тод проектів. Учні створюють проекти у вигяді елек¬тронних презентацій, публікацій, буклетів, веб-сайтів на різні теми, які підбираю я їм або вони самі. Робота реалізує не тільки метод проектів — учні вчаться працювати самостійно, формують уміння працювати зрізними джерелами інформації, виділяти із потоку інформації потрібну, а також компонувати її. У свою чергу, вчитель виступає консультантом, який спрямовує дітей у правильне русло.

Кожна людина індивідуальна й обдарованість від¬биває її характер, схильність до чогось чи захопленість чимось. Але розвиток таланту залежить від бажання постійно працювати та удосконалюватися в одному із напрямків науки.

Кожна людина від народження обдарована, але чи розвине вона свій талант — залежить від обставин життя і навчання, а також від її бажання, бо талант можна розвинути, а можна «закопати». Існує така біблійська притча: «Батько дав по одному «таланту» (грошова одиниця) своїм синам і через певний час прийшов до кожного із синів. Один син використав «талант» на розведення господарства. Другий син сказав батькові: «Я закопав свій «талант» так глибо¬ко, що ніхто його не знайде». Коли батько це почув, він гірко заплакав». Відтоді залишився вислів «зако¬пати талант», тобто не розвинути його, а знищити. Тому наше завдання —- створити таку ситуацію, за якої наші учні свій талант не закопували б, а розви¬вали. Таким чином, дуже важливо в роботі з обдаро¬ваними учнями — це побачити в кожному з них індивідуальність. При цьому слід мати на увазі, що сама обдарованість — індивідуальна. В одних випад¬ках вона, як весняна квітка, що рано викликає подив і замилування. В інших — вона захована у вну¬трішньому світі дитини, закрита різними комплек¬сами, переживаннями, особливостями темпераменту і характеру.

Завдання вчителя — підтримати обдарованість, по¬мітити її, відкрити і допомогти розкритися.

Т. М. Романчук, м. Чернівці

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN