Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Схема аспектного аналізу

Автор: Микола Олександрович.

І. Окремі особливості аналізу проблемно-розвивального уроку.

Формування пізнавальних інтересів:

 • постановка цілей, актуалізація пізнавальних потреб;
 • орієнтація в предметній діяльності;
 • формулювання мети, збудження емоційних та мотиваційних станів (досягнення успіху, радість та задоволення від правильних рішень тощо);
 • створення проблемних ситуацій;
 • спонукання до навчальної діяльності. 

Формування навчальних навичок та вмінь:

 • виділяти головне;
 • планувати власну діяльність;
 • контролювати свою діяльність. 

Формування логічного мислення:

 • аналіз і синтез;
 •  порівняння;
 • узагальнення;
 • доведення.

Формування пізнавальних умінь:

 • формування проблем;
 • висування пропозицій та обґрунтування гіпотез;
 • застосування знань у новій ситуації;
 • перевірка правильності рішень.

Простежити, як передбачаються планом уроку і реалізуються на практиці діяльність учителя та учнів, індивідуальна робота з учнями з метою усунення прогалин у їхніх знаннях.

II. Орієнтовні схеми аналізу уроків, які відвідуються з різними цілями.

Мета: оцінювання планування навчально-виховних завдань уроку та їх оптимальності.

 1. Повнота, комплексність, різнобічність завдань уроку.
 2. Урахування особливостей учнів класу під час визначення за¬вдань.
 3. Навчальні, виховні, розвивальні завдання.
 4. Наявність диференційованих завдання.
 5. Правильність виділення серед кола завдань основних, найбільш значущих у даних умовах.

Мета: оцінювання оптимальності змісту уроку.

 1. Відповідність змісту уроку вимогам програм.
 2. Вибір найбільш раціональної логіки викладу матеріалу.
 3. Науковість, систематичність, доступність викладу матеріалу.
 4. Виховна спрямованість уроку.
 5. Трудова, політехнічна спрямованість уроку.
 6. Оцінювання змісту матеріалу з точки зору його розвивального впливу (розвиток пізнавальних інтересів, емоцій, раціональних при¬йомів мислення, загальнонавчальних навичок та вмінь, волі, наполег¬ливості).
 7. Здійснення міжпредметних зв'язків.
 8. Уміння вчителя виділяти в змісті матеріалу найважливіші ідеї.
 9. Помилки при підборі змісту уроку.

Мета: оцінювання оптимальності вибору методів, прийомів та за¬собів навчання.

 1. Відповідність методів загальній спрямованості навчання, дидактичній меті, змісту матеріалу, віку учнів, специфіці предмета.
 2. Методи вивчення нового матеріалу.
 3. Методи формування вмінь та навичок.
 4. Методи стимулювання та мотивації.
 5. Методи контролю та самоконтролю.
 6. Оптимальність поєднання різних методів, обґрунтованість ме¬тодів.
 7. Використання наочності, дидактичних матеріалів, технічних за¬собів.
 8. Методика організації самостійних робіт.
 9. Використання переваг кабінетної системи.

Мета: аналіз перевірки, оцінювання знань, умінь, навичок.

 1. Місце контролю в системі уроку.
 2. Методи контролю, доцільність їх застосування.
 3. Методика перевірки домашніх завдань.
 4. Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю (взаєм¬на перевірка, рецензування, запитання тим, хто відповідає).
 5. Кількість опитаних учнів.
 6. Виховний аспект перевірки.
 7. Врахування індивідуальних особливостей під час перевірки.
 8. Способи активізації учнів під час перевірки.
 9. Кількість оцінок, їх об'єктивність, аргументація.
 10. Зміст та характер запитань, завдань (відтворюючі, проблемні, спрямовані на встановлення причинно-наслідкових зв'язків тощо).
 11. Оцінювання якості знань, умінь, навичок (повнота, усвідомленість, міцність, глибина, наявність системи у відповідях тощо).

Мета: оцінювання того, як формуються загальнонавчальні вміння та навички на уроці.

 1. Формування загальнонавчальних навичок.
 2. Види діяльності, обрані у зв'язку із цим.
 3. Завдання і вправи, що пропонувалися для формування загальнонавчальних умінь та навичок.
 4. Методи роботи. Чому були обрані саме вони?
 5. Загальнонавчальні вміння та навички, які формувалися, рівень їх сформованості.
 6. Труднощі, які мали вчитель та учні під час виконання цих за¬вдань.
 7. Як здійснюються формування навичок, планування навчальної роботи (планування відповідей, творів, доведень)?
 8. Як формується вміння виділяти головне в матеріалі (учитель кон-центрує увагу на основному, виділяє суттєві ознаки, записує головні дум¬ки, підкреслює головне інтонацією, аналізує логіку відповідей учнів)?

Мета: вивчення шляхів та способів активізації пізнавальної ді¬яльності.

 1. Активізація пізнавальної діяльності на різних етапах уроку.
 2. Прийоми активізації при застосуванні різних методів навчання.
 3. Використання проблемного навчання, індивідуального, дифе-ренційованого підходів з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.
 4. Види активності (зовнішня, пізнавальна).
 5. Моменти найбільшої активності учнів, її причини.
 6. Результативність активізації пізнавальної діяльності учнів в якісному та кількісному відношенні.

Мета: вивчення характеру взаємовідносин учителя та учнів.

 1. Організація роботи учнів на різних етапах уроку.
 2. Уміння вчителя керувати класом, активізувати діяльність учнів, організовувати самостійну роботу.
 3. Індивідуальний підхід до учнів.
 4. Рівень педагогічних вимог до учнів, їхніх відповідей, розвитку мовлення та мислення.
 5. Характер постановки запитань учням.
 6. Реакції на помилки, які роблять учні.
 7. Репліки при оцінюванні учнів, аргументація оцінок.
 8. Характер і тон дисциплінарних зауважень.
 9. Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці.
 10. Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування.
 11. Стиль і темп роботи вчителя, їх вплив на діяльність (енергій¬ність, рішучість, млявість, байдужість тощо).
 12. Стимуляція успіхів учнів, арсенал стимулів.
 13. Мовна взаємодія на уроці (культура мовлення, логічність, емоційність).

Мета: реалізація принципів навчання на уроці.

 1. Реалізація основних дидактичних принципів у змісті та мето¬дах навчання.
 2. Реалізація принципів навчання на різних етапах уроку.
 3. Реалізація одного з принципів навчання на уроці:
  • науковості;
  • наочності;
  • активності й самостійності;
  • відповідності навчання реальним можливостям учнів, учи¬теля.
 4. Засоби, методи та прийоми, які були використані для реалізації принципу усвідомленості:
  • наочність;
  • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;
  • виконання пізнавальних завдань;
  • організація самостійної пізнавальної роботи;
  • перевірка розуміння домашнього завдання, ступеня осмислення нового матеріалу.
 5. Чи наявні єдність та взаємозв'язок принципів навчання на уроці?

Мета: організація пізнавальної діяльності на уроці.

 1. Організація сприйняття на уроці:
  • підготовка до сприйняття;
  • створення умов для успішного сприйняття матеріалу;
  • види сприйняття (безпосереднє, опосередковане);
  • які нові уявлення були сформовані, наскільки вони правильні, повні;
  • керування сприйняттям з боку вчителя.
 2. Формування понять на уроці:
  • якими знаннями оперують усі учні класу;
  • виділення в структурі знань наукових фактів, понять, законів, теорій;
  • як учитель формує нові поняття, теоретичні узагальнення, ви¬сновки (використовує аналіз, синтез, порівняння);
  • який рівень сформованих понять;
  • чи були наявні всі етапи формування понять.
 3. Організація запам'ятовування:
  • встановлення зв'язку нового з раніше вивченим;
  • концентрація уваги на основному;
  • організація повторення основних правил, законів, виведених на уроці, організація закріплення.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN