Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Орієнтовна схема розгорнутого аналізу уроку

Автор: Микола Олександрович.

Оцінювання планування уроку

Місце уроків в системі уроків з певної теми, розділу. Обґрунтованість змісту матеріалу, що розглядається на уроці, його відповідність вимогам чинних програм (повнота, рівень складності).

Доцільність передбачених мети, навчальних, розвивальних і ви¬ховних завдань уроку.

Обґрунтованість обраної структури уроку з погляду теми і мети заняття.

Аналіз уроку

• Науково-теоретичний рівень уроку. Правильність, обґрунтованість основних положень і висновків.

• Раціональність логічного впорядкування вчителем навчального матеріалу, виділення в ньому найістотнішого, забезпечення систем¬ності знань.

• Виховна спрямованість уроку.

• Активізація навчальної діяльності учнів, спрямованої на засво¬єння основних знань, набуття вмінь безпосередньо на уроці:

а) підтримання уваги, пізнавального інтересу (новизна постановки питань, раціональна міра проблемності навчання, залучення учнів до дискусій), роль авторитету вчителя;

б) тривалість самостійної навчально-пізнавальної діяльнос¬ті учнів, її характер (раціональний добір і послідовність завдань, доцільність використання підручника чи інших книжок, співвід¬ношення репродуктивних пошукових завдань), проведення в стар¬ших класах лекцій, семінарських занять, практикумів, консуль¬тацій;

в) реалізація індивідуального підходу в процесі навчання школя¬рів, раціональне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм роботи на уроці, врахування індивідуальних психологічних осо¬бливостей;

г) використання можливостей уроку для формування загально-навчальних умінь і навичок в учнів, озброєння їх методами науково¬го пізнання.

• Обґрунтованість і доцільність застосування окремих методів і засобів навчання; врахування характеру навчального матеріалу, мож¬ливостей учнів, рівня методичної підготовленості вчителя, стану на¬вчально-матеріальної бази школи.

• Забезпечення міжпредметних зв'язків у процесі реалізації ди¬дактичної мети уроку.

• Наявність зворотного зв'язку з учнями на різних етапах уро¬ку, повнота отриманої при цьому інформації, адекватність внесених у зв'язку із цим коректив у проведення уроку.

• Об'єктивність оцінювання знань і вмінь учнів. Оптимальність домашнього завдання (характер, обсяг, усвідомленість, диференційо¬ваність). Інструктаж щодо його виконання.

Загальна оцінка ефективності уроку

Результативність уроку. Рівень отриманих знань, практичних умінь, трудових навичок учнів; оцінювання розвивального і виховного впли¬ву на учнів. Відповідність здобутих результатів дидактичній меті уро¬ку. Оцінювання уроку за критеріями часу, зусиль учнів і вчителя.

Висновки та рекомендації вчителю: найбільш цінне на уроці, його закріплення та розвиток; недоліки, можливість їх усунення. (Висно¬вки і пропозиції мають бути конкретними, науково обґрунтованими, об'єктивними, принциповими.)

Звичайно, ступінь деталізації певною мірою зумовлюється метою відвідування, змістом уроку, специфікою предмета та іншими обста¬винами.

Аналіз уроку зручно зводити до оцінювання:

• змісту уроку (визначення теми та мети уроку, підбір матеріа¬лу для розкриття теми, реалізація навчальної, виховної і розвиваючої функцій навчального процесу);

• методики проведення уроку (доцільність структури, додержан¬ня на уроці основних дидактичних принципів, оптимальне поєднан¬ня форм і методів, місце і роль самостійної роботи, творчо-пошукової діяльності учнів, поєднання навчальної функції з контролюючою, те¬матичний облік знань учнів, логічний взаємозв'язок усіх видів діяль¬ності учнів і вчителя, відносини учителя з учнями);

• результативності уроку (ступінь досягнення мети, рівень набу¬тих знань, умінь і навичок, позитивні зміни в розвитку і вихованні ді¬тей).

Головне в оцінюванні уроку — результати навчально-виховного процесу

Потрібно не тільки оцінити рівень загальноосвітньої підготовки учнів, а й з'ясувати, якою мірою набуті знання стали основою для формування переконань, вироблення активної громадянської позиції, наскільки навчання сприяє розвитку мислення тощо.

У своїх висновках керівник повинен визначити, як учитель забез¬печує виховну, загальноосвітню та розвивальну спрямованість уроку, яких результатів він досяг у своїй роботі. Якщо в ході перевірки ви¬явлено недоліки, вчителеві даються рекомендації щодо їх усунення.

Для перевіряючого важливо переконатися в тому, що вчитель пра¬цює цілеспрямовано і ефективно. Із цією метою він має відвідати що¬найменше 4—6 уроків в одного і того самого вчителя в одному і тому самому класі або навіть цілу систему уроків, що передбачає повне ви¬вчення теми або підтеми навчального матеріалу та проведення конт¬рольної роботи чи усного опитування.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN