Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Вимоги до сучасного уроку

Автор: Микола Олександрович.

І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку

 1. Чітке формулювання освітніх завдань в цілому і його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями.
 2. Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми і цілей уроку, з урахуванням рівня підготовки й підготовленості учнів.
 3. Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок як на уроці, так і на окремих його етапах.
 4. Вибір найраціональніших, оптимальних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю. Вибір форм організації, що забезпечує максимальну самостійність у навчанні учнів.
 5. Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів.
 6. Створення умов для успішного навчання учнів.

II. Психологічні вимоги до уроку

1.Психологічна мета уроку:

 1. Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку.
 2. Врахування у цільовій настанові уроку психологічної задачі вивчення теми і результатів, досягнутих у   попередній роботі.
 3. Передбачення окремих засобів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.

2.Стиль уроку:

1)Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання:

 • співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їхнє мислення;
 • визначення обсягу відтворюючої і творчої діяльності;
 • планування засвоєння знань у   готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника) і в процесі самостійного пошуку;
 • виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);
 • облік контролю, аналізу й оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, а також взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів;
 • співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі,  що викликають позитивні почуття в зв'язку з проблемною роботою, установки, що стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації).

2)Особливості самоорганізації вчителя:

 • підготовленість до уроку — головне усвідомлення психологічної мети і внутрішня готовність до її здійснення;
 • робоче самопочуття на початку уроку й у ході його (зібраність, співнастроєність з темою і психологічною метою уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці);
 • педагогічний такт (випадки прояву);
 • психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і т. ін.);

3. Організація пізнавальної діяльності учнів:

1) Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи, мислення й уяви учнів:

 • планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ, їхнього осмислення;
 • використання установок у формі переконання;   
 • планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів; 
 • вправи.

2) Організація діяльності мислення й уваги учнів у процесі формування нових знань і умінь:

 • визначення рівня сформованості знань і умінь в учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень, понять, що узагальнюють образи, «відкриття», висновки);
 • опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів під час організації розумової діяльності й уяви учнів;
 • планування прийомів і форм роботи, що забезпечують активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій,  різні рівні  проблемно-евристичного вирішення задач, використання задач з відсутніми і зайвими даними, організація інтелектуальних утруднень в ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів); керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючого, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати й робити висновки;
 • використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформлення роботи).

3)  Закріплення результатів роботи:

 • формування навичок шляхом вправ;
 • навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навичок на нові умови роботи, попередження механічного перенесення.

4. Організованість учнів:

 1. Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку.
 2. Урахування рівня навченості під час визначення сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм роботи учнів на уроці.

5. Врахування вікових особливостей учнів:

 1. Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів.
 2. Проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів.
 3. Диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

III. Гігієнічні вимоги до уроку

 1. Температурний режим.
 2. Фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання і т. п.).
 3. Освітлення.
 4. Попередження втоми і перевтоми.
 5. Чергування видів діяльності (зміна слухання, виконання обчислювальних, графічних і практичних робіт).
 6. Своєчасне і якісне проведення фізкультхвилинок.
 7. Дотримання правильної робочої пози учня.
 8. Відповідність росту школяра класних меблів.

IV. Вимоги до техніки проведення уроку

 1. Урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до навчання і виховувати потребу в знаннях.
 2. Темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя й учнів — завершеними.
 3. Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя й учнів на уроці, необхідно дотримуватися педагогічного такту і педагогічного оптимізму.
 4. Повинна домінувати атмосфера доброзичливості й активної творчої праці.
 5. Варто змінювати види діяльності учнів, оптимально сполучати різні методи й прийоми навчання відповідно до рівня працездатності учнів залежно від дня тижня, порядкового номера уроку, навчальної дисципліни, типу і виду уроку.
 6. Потрібно забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.
 7. Учитель повинний забезпечити активне навчання кожного школяра.

Отже, психолого-педагогічні та   техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уроку зводяться до дотримання таких узагальнених положень:

 1. Точне і творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку і його місце в темі, бачення особливостей кожного уроку.
 2. Врахування реальних навчальних можливостей різних класів або груп, цілеспрямована ліквідація прогалин в знаннях.
 3. Обміркування та вирішення в єдності завдань освіти, виховання, психологічного розвитку.
 4. Вибір раціональної структури та темпу проведення уроку, які забезпечують вирішення поставлених завдань і продуктивне використання часу уроку: «Цілі визначають тип уроку. Тип уроку визначає його структуру, структура — розподіл часу на різних етапах».
 5. Забезпечення практичної і профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей щодо використання учнями знань, умінь, навичок, які вони отримали, з метою попередження формального засвоєння теорії.
 6. Концентрація уваги учнів на важливих наукових поняттях, висновках, правилах, світоглядних і виховних ідеях; виділення об'єкта міцного засвоєння. Зв'язок змісту уроку з життям, з практикою і особистим життєвим досвідом учня; використання міжпредметних зв'язків з метою формування цілісної наукової картини світу в інтересах економії часу.
 7. Розширення арсеналу вибору методів переважно за рахунок активних, інтенсивних методів; використання на уроці оптимального поєднання різних методів.
 8. Поєднання колективної форми роботи з груповими та індивідуальними.
 9. Здійснення на основі діагностики навчальних можливостей диференційованого підходу до учнів з акцентом на надання диференційованої допомоги учням з різним рівнем підготовки з предмета.
 10. Формування у всіх учнів активного ставлення до навчальної діяльності, навичок раціональної організації навчальної праці безпосередньо на уроці.
 11. Спілкування з учнями на основі поєднання вимогливості з повагою до особистості.
 12. Розвиток кабінетної системи навчання відповідно до вимог науково-технічного процесу: цілевідповідність, раціональне і комплексне використання різних засобів навчання (підручників, наочних посібників, ТЗН, засобів інформації, EOT).
 13. Удосконалення сприятливих для роботи гігієнічних та естетичних умов.
 14. Визначення змісту і обсягу домашніх завдань з урахуванням часу, який необхідний на їх підготовку; якщо необхідно, коментувати методики їх виконання, намагатися, щоб навчання здійснювалося на самому уроці, а обсяг домашнього завдання скорочувався (там, де це можливо).
 15. Чітке дослідження задуму і одночасна готовність гнучко перебудувати його хід при зміні навчальної ситуації, вміння переходити до реалізації запасних методичних варіантів.
 16. Виявлення в ході самоаналізу результатів навчання, виховання, розвитку, які отримали на уроці; порівняння їх з поставленими учителем завданнями, знаходження важливих причин недоліків і успіхів; урахування результатів самоаналізу при плануванні наступних уроків.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN