Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Особливості превентивного виховання у школі

Автор: Микола Олександрович.

Ми живемо у суспільстві, невід'ємною реальністю якого стала епідемія ВІЛ-інфекції та СНІДу. Ми не можемо продовжувати ігнорувати проблему ВІЛ/СНІДу і думати, що вона не торкнеться нас.

Вирішення проблеми збереження власного здоров'я закладено у самій людині, у знанні та розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення його, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя.

За статистичними даними куріння, зловживання алкоголем, гіподинамія, неправильне харчування, вживання наркотиків, надмірне психоемоційне навантаження, бездумний ризик і безладні статеві стосунки набули поширення в нашому житті.

Період самого високого ризику виникнення шкідливих проявів, асоціальної поведінки та звикання до наркотиків припадає на початок юності, коли у підлітків відбувається активне становлення дорослості, — фізіологічної і суспільної, закладаються моральні основи майбутньої зрілої людини, здійснюються вибір напрямків діяльності у професійній, соціальній, особистісній сферах.

Молода людина досить часто опиняється сам на сам з потоком найрізноманітнішої інформації, необхідністю навчатися, спілкуватися, будувати людські стосунки, вирішувати масу життєвих проблем, в яких у неї немає позитивного, а то і взагалі ніякого досвіду.

Саме тому сьогодні зростає роль превентивної просвітницької роботи: учнівська молодь повинна знати і розуміти проблему, мати знання і навички безпечної поведінки, вміти розумно оцінювати життєві ситуації і робити правильний вибір, зокрема і щодо власного здоров'я та поведінки. Вкрай важливими також є навички володіння собою і способами самозахисту від насильницьких впливів і дій, негативної інформації ЗМІ та реклами.

Особливості превентивного виховання.

Нині школи мають виховувати та навчати дітей, як вести здоровий і продуктивний спосіб життя,  як бути достойним

громадянином,    як    у    майбутньому   стати    конкурентно-спроможними на ринку праці.

Саме з цією метою впроваджуються профілактичні програми. За своїм призначенням, методами виховання вони суттєво відрізняється від традиційних. їх особливості визначаються:

—  необхідністю впливати на  поведінку учнів. Ця   теза   грунтується   на   визнанні   того,   що   якість   життя людини,   її   здоров'я,   безпека   і   благополуччя   найбільше залежать від її поведінки та способу днин;

—  тим, що виховні впливи схід спрямувати на формування у   дітей   позитивних   цінностей,     ставлень,   умінь   і навичок,   які   зменшать   ризик   виникнення   поведінкових проблем    і    підвищать    їх    особистісиий    потенціал    для гармонійного розвитку та життєвого успіху;

—   тим,   що   для   посилення   мотивації   та   ефективності виховання   необхідно   послідовно   впливати   на   шкільну політику і створити сприятливе середовище.

Ці особливості потребують застосування нових принципів і підходів до виховання.

Роль школи у превентивному вихованні

Школа є ідеальним середовищем для впровадження профілактичного виховання. Тут існують найкращі можливості для здійснення масового, ефективного і превентивного впливу.

—   Масовість.  Школа охоплює  більшість дітей  і молодих людей віком до 18 років.

Це той період життя, коли формується самоідентичність людини, її особиста система цінностей, поглядів і переконань.

—   Ефективність.   Школа  —   це   місце,   де  учні   і  вчителі проводять   разом   багато   часу.   Це   уможливлює   поєднання навчального      процесу      з      вихованням.      Впровадження високоякісних     профілактичних     програм     полегшує     це завдання.

—  Превентивність, профілактичне виховання дають змогу ретельно спланувати і здійснити вплив ще до того, як у житті молодої людини виникнуть реальні ризики і проблеми.

Продовжуємо друкувати матеріали на допомогу вчителем, батькам громадськості.

Зокрема, відкриваємо рубрику - організація змістовного дозвілля, роль вчителя та участь батьків 

Специфіка педагогічного процесу в організації дозвілля полягає в інтеграції та виконанні його функцій: вихов¬ної, рекреаційної та розважально-ігрової, чим і зумовлюється потреба в спеціально підготовлених педагогічних кадрах, які могли б організувати продуктивне дозвілля учнівської молоді.

Основні завдання та зміст дозвіллєвої діяльності в соціумі

Основними завданнями організації дозвілля учнів є:

•    забезпечення всебічного розвитку дитини, її осо¬бистісного зростання;

•   формування суспільно-громадського досвіду особи¬стості;

•  розвиток, стимулювання та реалізація її духовного й творчого потенціалу;

•   створення системи пошуку, розвитку й підтримки юних талантів, обдарувань;

•   залучення до особистіснозначимих соціокультурних цінностей;

•  задоволення потреб у професійному самовизначенні;

•  забезпечення соціально-педагогічного захисту непов¬нолітніх та організація їх дозвілля;

•    розвиток психофізичних ресурсів,  зміцнення здо¬ров'я, підтримка високої працездатності;

•   виховання вольових якостей, формування активної життєвої  позиції,   здорового   способу  життя   засобами фізичної культури, спорту та просвітницької роботи.

Принципи, методи та форми організації дозвілля в соціумі

Визначення та аналіз закономірностей дозвіллєвої діяль¬ності зумовлює результативність дозвіллєвої роботи в цілому.

Закономірності дозвілля полягають у тому, що:

•  дозвіллєва діяльність здійснюється у вільний для лю¬дини час, надає свободу вибору дозвіллєвих занять та участі в них, зміст дозвіллєвої діяльності нерегламентова-ний і незапрограмований;

•   багатоманітність видів дозвіллєвої діяльності, синте¬тичність та великий діапазон дозволяють інтегрувати різні види дозвіллєвої діяльності, створюють підвищені (порівня-

но з іншими складовими соціально-культурної діяльності) можливості для вияву й розвитку творчого потенціалу лю¬дини, залучення до кращих досягнень світової культури;

•  міжособистісне культурне спілкування на дозвіллі по¬силює привабливість дозвіллєвої діяльності для людини і відкриває можливості для розвитку культури особистості;

•   самодіяльна й ініціативна основа дозвіллєвої діяль¬ності передбачає активну участь особистості в дозвіллєвих заходах;

•  якщо зміст дозвіллєвої діяльності неадекватний інте¬ресам та потребам особистості, можливості дозвілля лиша¬ються нереалізованими і не впливають на творче розкрит¬тя особистості;

•  дозвілля створює умови для духовного розвитку осо¬бистості, обміну, засвоєння та створення нових духовних цінностей;

•   дозвілля є засобом соціалізації особистості: завдяки участі в дозвіллєвій діяльності особистість засвоює досвід суспільства, його цінності, накопичує соціальні знання та норми поведінки.

Принципи дозвіллєвої діяльності відбивають ті вимоги, що висуваються суспільством перед дозвіллєвою сферою для успішного виконання суспільного призначення дозвілля. Принципи становлять теоретичні, соціальні, культурні, політичні, організаційні засади, на яких грун-тується дозвіллєва діяльність.

Зарубіжні вчені визначають такі загальні принципи дозвіллєвої діяльності:

•  системність як цілеспрямована, системна організація дозвіллєвої діяльності з метою раціонального використан¬ня   вільного  часу,   розвитку  соціальної  активності  та індивідуальної   ініціативи  людини,   відволікання  її  від асоціальної поведінки;

•    добровільність  як   певна   незалежність  дозвілля, відсутність регламентації з боку держави та інших струк¬тур, вільний вибір людиною дозвіллєвих занять;

•    диференціація як врахування  особливостей різних верств населення, умов праці, професійних інтересів, віко¬вої специфіки, статевих ознак, рівня духовного розвитку особистості;

•   доступність та якісність дозвіллєвих послуг як задо¬волення потреб і запитів клієнтів дозвіллєвого закладу

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN