Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Чи потрібне сьогодні позашкільне виховання дітей?

Автор: Микола Олександрович.

Широкі можливості для перевиховування учнів, безумовно відкриває позакласна та позашкільна робота. Учні школи в позаурочний час можуть отримати додаткові знання, уміння і навички. 

Саме позашкільна робота у школі сприяє профілактиці бездоглядності, безпритульності, злочинності серед  дітей і підлітків. Важковиховувані діти переважно негативно ставляться до навчання, тому на першому етапі перевиховання головне – залучити учнів до таких занять, які б допомогли відволіктися від безцільного марнування часу, дозволили б повірити в себе, здобути визнання однолітків і вчителів. Важливо, щоб учень брав участь у роботі гуртків, займався спортом, живописом, музикою. Така діяльність дозволяє раціонально організувати вільний час учнів, переорієнтовувати їхні потреби з негативних на позитивні, корисні. Також допомагає спільна діяльність, залучення до роботи учнівського врядування. Спільна діяльність створює умови для виникнення дружніх зв’язків, що позбавляє учнів самотності  та сприяє виправленню та перевихованню.

У школі працюють факультативи, гуртки за інтересами дітей, а учнівське врядування допомагає учням розкрити свої організаторські, акторські здібності у проведенні свят. Лінійок , вечорів відпочинку. Учні можуть проявляти себе в різних акціях та операціях та показати свої здібності до трудового виховання. Тут під впливом педагога вони навчаються позитивним якостям особистості, хочуть бути кращими. Більшість учнів нашої школи – призери районних олімпіад. Переможці спортивних змагань, учасники районних та шкільних масових заходів.

Однак потребує вдосконаленню робота серед учнів, життя вимагає тіснішої співпраці  з громадськими організаціями, необхідно ширше використовувати можливості учнівського врядування.

В контексті «модель співпорядкування витісняється моделлю суб'єкт-суб'єктної взаємодії, участі та співучасті дорослих і дітей у спільних справах. Долається тоталітарна єдина виховна програма, йдеться про створення індивідуальних виховних програм і систем ситуації вибору, толерантності та поваги до дитини, визнання її унікальності»*. Педа¬гогіка виховання переростає з педагогіки вимог у педагогіку стосун¬ків особистостей як рівноправних суб'єктів.

Йдеться не про те, щоб скасувати ті чи інші форми органів само¬врядування, а про те, як за нових соціально-політичних умов органі¬зувати їхню діяльність, яким змістом наповнити, що позитивне мож¬на взяти з досвіду минулого.

Врядування — це реальний безперервний процес дедалі шир¬шого залучення учнів до громадських справ.

Одним із найважливіших принципів виховання є забезпечення ак¬тивної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті і ко¬лективній діяльності. Суть цього принципу полягає в органічному по¬єднанні врядування, самостійності та ініціативи учнів з педаго¬гічним керівництвом. Проте досить часто педагоги або залишають ді¬тей наодинці з їхніми проблемами, нібито привчаючи їх до самостій¬ності, або пропонують їм роль виконавців, нав'язуючи свої рішення. Насамперед слід надати учням право бути організаторами власних справ, допомагати активу вихованців, тактовно підтримувати всі їхні починання.

Категорія відповідальності, без якої неможливе становлення уч¬нівського врядування, є невід'ємним складником категорії осо¬бистості, і жодний індивідуальний підхід неможливий без визнання права особистості на самостійну творчу діяльність. Питання структу¬ри і організації надзвичайно важливі, однак структура сама по собі ні¬чого не варта. Вона лише створює оптимальні умови для роботи, за¬безпечує кожному активну позицію у виконанні спільних справ. Ви¬ховний ефект врядування залежить не стільки від його форм, скільки від демократизації шкільного життя, а структура — це гори¬зонтальна система взаємних зв'язків і сфер відповідальності.

Отже, сьогодні чи не найважливішим завданням навчально-вихов¬ного процесу є адаптація юного покоління до системи ринкових від¬носин, аби випускники не виходили зі стін школи лише з певною сумою знань, але байдужі до обраної справи, безініціативні. З огляду на сказане особливої ваги набуває формування в учнів навичок само¬врядування. Це сприятиме оволодінню організаторськими уміннями, вихованню соціальної активності та відповідальності.

Слід зауважити, що врядування структурно співпадає з самови¬хованням, а тому стає об'ємним поняттям і, можна сказати, об'єднує та¬кі поняття, як самоорганізація, саморегуляція, самовиховання, само¬діяльність.

За предметним змістом діяльності учнівських колективів вря¬дування охоплює сфери навчання, трудової діяльності і суспільної праці, організації порядку і дисципліни, громадсько-суспільної діяль¬ності, побуту, вільного часу, фізкультури і спорту, художньої діяльнос¬ Залежно від суспільної значущості врядування може виступати як засіб:

•  задоволення групового егоїзму, одноосібної зацікавленості;

•  реалізації самобутніх інтересів групи, протиставлення усталеним стандартам;

• самоорганізації на основі пріоритету громадських інтересів.

Однією з рис врядування є його поліморфність, багатогранність і своєрідність форм вияву і структурних утворень. Неможливо не враху¬вати і протилежну тенденцію — стандартизацію самоврядних структур, що виявляється в спробі надати будь-якій ініціативі нормативного характеру. Боротьба творчої ініціативи запроваджуваного врядування з бюрократичними обмеженнями — один із показників складного про¬цесу демократизації шкільної освіти. В ході процесу здійснюються на¬магання відібрати найкращі з ініціатив, надати їм нормативного харак¬теру не централізовано-директивним шляхом, а природним пристосу¬ванням і вільним вибором.

Отже, становлення організаційної структури учнівського вря¬дування вирізняється, з одного боку, мобільністю і варіативністю, а з іншого — певною необхідною стандартністю.

Педагог організатор:

Олійник Л.І.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN