Друк

Причини й наслідки дитячого алкоголізму.

Автор: Микола Олександрович.

До проблеми дитячого алкоголізму зверталися різні вчені: медики, педагоги, психологи, які виділяли причини алкоголізму в дітей, а також його наслідки. Уявимо причини й наслідки алко¬голізму для дитячого організму, відповідно до їхнього віку, у вигляді таблиці.

З наведеної таблиці видно, що долучення дітей і підлітків до спиртних напоїв найбільш інтенсивно проходить у трьох вікових періодах: ранньому дитинстві, дошкільному й молодшому шкільному віці, дитячому та юнацькому віці.

Розглянемо послідовно кожний із трьох періодів. 

Перший період - раннє дитинство, коли алкоголізація носить неусвідомлений, мимовільний ха¬рактер. Цьому сприяють такі причини: п'яне зачаття, уживання алкоголю в період вагітності й годівлі грудьми, що веде до аномалій фізичного й психічного розвитку дитину.

Про негативний вплив пияцтва батьків на потомство знали ще в далекій давнині. Грецька міфологія оповідає, що богиня Гера народила від сп'янілого Зевса кульгавого бога Гефеста. Основоположник античної медицини Гіппократ винуватцями ідіотизму, епілепсії, інших нервово-психічних захворювань ува¬жав батьків, що вживають алкоголь у день зачаття.

Другий період - дошкільний і молодший шкіль¬ний вік. У цей період найбільш істотними причина¬ми є педагогічна неграмотність батьків, яка приво¬дить до алкогольного отруєння організму й сімейні алкогольні традиції, що призводять до формування інтересу до спиртного.

Педагогічна неграмотність батьків проявляється в існуючих забобонах про цілющу дію алкоголю: алко¬голь підсилює апетит, виліковує недокрів'я, поліпшує сон, полегшує прорізування зубів. Серед частини батьків існує переконання, що вживання невеликих доз спиртного в ранньому дитинстві за¬побігає можливості пристрасті до алкоголю в зріло¬му віці. Розплачуються батьки за свою негра¬мотність алкогольним отруєнням дітей, яке може призвести до смертельних наслідків.

Алкоголізації дітей і підлітків сприяє алкогольне оточення, яке становить питущий найближчий ро¬дич, а також стійкі алкогольні традиції, зв'язані з урочистими, радісними або сумними подіями. В укоріненні алкогольної традиції фатальну роль відіграє виховання дітей у родинах за умов система-тичного вживання спиртних напоїв із частуванням дітей. Коли вживання алкоголю в родині не вва¬жається злом, прилучення дітей до спиртного не викликає занепокоєння. Сприйняття й поступове засвоєння алкогольних звичаїв починається задовго до появи потреби в алкоголі.

Обстеження дітей старшої групи дитячих садків по¬казало, що вони в грі з достатньою точністю копіюють зовнішні атрибути дорослого застілля з імітацією чо¬кання келихами, тостів, ходи п'яних гостей.

У молодших школярів неусвідомлено формується уява про алкоголь як про особливого, обов'язкового супутника свят і зустрічей, притягальний символ дорослого життя. Біологічними дослідженнями до¬ведено, що алкоголізм генетично не передається, пе¬редається тільки схильність до нього, що випливає з особливостей характеру, отриманого від батьків. У розвитку пияцтва в дітей вирішальну роль відіграють по¬гані приклади батьків, обстановка пи¬яцтва в родині.

Третій період - підлітковий і юнацький вік. У якості основних при¬чин можна назвати такі: неблагопо- луччя родини; позитивна реклама в засобах масової інформації; незай¬нятість вільного часу; відсутність знань про наслідки алкоголізму; відхід від проблем; психологічні особ¬ливості особистості; самоствердження.

У цей період відбувається форму¬вання потяга до алкоголю, яке пере¬ростає у звичку, приводячи в біль¬шості випадків до алкогольної залеж¬ності дитини.

Алкоголь як показник неблагополуччя родини.

Морально-емоційна сторона сімей¬них відносин - найважливіша умова морального розвитку дітей. Характер цих відносин виступає як головна обс-тавина благополуччя або неблагопо¬луччя родини, від якої залежить успіх або неуспіх сімейного виховання.

Виділяють кілька типів родин, у яких дитина починає вживати спиртні на¬пої частіше, чим в інших родинах: 

• конфліктні родини, коли відносини між членами родини будуються за типом суперництва, ізоляції, невротичного доповнення. У таких родинах спотворюється сприйняття близьких. Члени родини приписують один одному переважно негативні якості й наміри. Щоб добитися яких-небудь поступок, діти починають зловживати спиртним. Реакція протесту може бути спрямована й на зло, і на добро. Протест буває активним або пасивним. При пасивному протесті, внаслідок несправедливого ставлення до дитини з боку батьків вона замикається в собі. У випадку активного протесту діти можуть тікати з дому, красти речі, битися;

• десоціалізовані родини, що ведуть аморальний, а в більшості випадків антисоціальний спосіб життя, з низьким матеріальним рівнем, санітарною занедбаністю, неорганізованим побутом. Така родина активно формує в дітей оборонно-агресивне ставлення до зовнішнього світу, тому що увесь час перебуває в постійному конфлікті із соціумом. У таких родинах відсутній контроль над дитиною. У дитини фор¬мується потреба приховувати алкоголізм родини, пе¬реживати свою неповноцінність. Ці діти стають соціально ізольованими. Дитина почуває себе в небезпеці вдома, де повинна почувати себе більш захищеною. У таких родинах часті сварки, у дитини формується почуття провини й знижена самооцінка. Діти в алкогольних родинах можуть стати жертвами сексуальної образи, домагання або насильства, випробовуючи довгий час почуття сорому, ненависть, пригніченість. У дітей і підлітків у неблагополучних родинах, як правило, не розвинена культура спілкування. Відсутність щиросердечної близькості з батьками й контактів з однолітками із благополучних родин, некомунікабельність приводять до пошуку вуличної компанії, часто неоднорідної за віком, де підлітки мають реальні можливості для самоствер-дження й, насамперед, через прилучення до алко¬гольних традицій компанії.

Алкоголь як засіб самоствердження

Одна із причин пияцтва підлітків - посилені до¬магання на дорослість. Споживання алкоголю в підлітковому і юнацькому віці вважається символом мужності, заможності. Внутрішня духовна обме¬женість, невміння виявити себе в шкільному колек¬тиві обумовлюють часте вживання підлітками алко¬голю заради самоствердження у вуличній групі това¬ришів. Сама собою потреба в самоствердженні в підлітковому віці звичайна й зрозуміла: важливі за¬соби самоствердження. Відсутність у питущого підлітка навичок корисної діяльності й інтересу до неї приводить до вживання спиртного як до форми самоствердження, що веде до згубних наслідків.

Алкоголь як реклама

Привабливість для підлітків спиртних напоїв збільшується популяризацією вживання алкоголю в кіно, телевізійних передачах, рекламних роликах і проспектах.

Соціологи СІЛА вважають, що приклади питущих телегероїв, а в основному, вони відіграють позитивні ролі - найбільш діюча форма прилучення підлітків до пияцтва. «Користь» алкогольних напоїв побічно підтримується деякими закордонними й вітчизняни¬ми творами літератури й кіно, де поетизується стан сп'яніння, коли молоді нав'язується думка, що в житті дорослої людини п'яні застілля - справа пов¬сякденна й звичайна.

Алкоголь як спосіб проведення вільного часу

У зв'язку з різким зменшенням кількості позашкільних дитячих і юнацьких установ, падінням престижу діяльності громадських організацій, завищеною платою за додаткові освітні послуги (навчан¬ня музиці, танцям тощо), більшість підлітків має надлишок вільного часу. Об'єднані в компанії, не зайняті корисною діяльністю підлітки, як правило, починають уживати спиртні напої. Коло активного соціального життя обмежується проблемами й інте¬ресами алкогольної компанії, у якій іноді можна зустріти осіб, раніше засуджених, або тих, що стоять на обліку в інспекції у справах неповнолітніх. Новий член такого мікроколективу майже приречений на проходження обов'язкової програми, що починається з хуліганських дій у стані сп'яніння, а закінчується нерідко й серйозними правопорушеннями. Уживання спиртного стає патологічно необхідним атрибутом проведення вільного часу, розширюється кількість приводів і мотивів пияцтва. Уживання алкоголю стає ледве чи не основним сенсом життя.

Алкоголь як компенсація психічних відхилень від норми

Психологічною передумовою розвитку алко¬голізму в дітей часто стають відхилення від норми психічного здоров'я або патології, що ускладнюють соціальну адаптацію особистості. Незалежно від причин появи

дефекту (уроджена аномалія, захво¬рювання психіки тощо), у дитини порушуються гармонійні відносини із соціумом, формується не-адекватність самооцінки. Алкоголь у таких випад¬ках є компенсуючим чинником, що дозволяє зглади¬ти наявну дезадаптацію особистості дитини, забезпе¬чити його безболісне входження в групу однолітків, подолати скутість і страх, підвищити мовну ак¬тивність, виявити приховані можливості.

У спеціальній літературі виділено 4 типи особистості дитини, найбільш схильних до залучення в алкоголізацію:

 • діти із завищеною самооцінкою, що перейняли від батьків переконання у своїй непогрішності, пере¬бувають поза критикою;
 • діти з підвищеним почуттям жорстокості й агресивності;
 • діти, не пристосовані до життя в силу підвище¬ної опіки з боку батьків;
 • діти, піддані депресіям і параної.

Алкоголь як ілюзорна реальність

Деякі підлітки вживають спиртне, щоб зняти із себе напругу, звільнитися віл неприємних пережи¬вань. Напружений, тривожний стан може виникнути у зв'язку з відчуженим становищем у родині або у шкільному колективі. Складається такий стерео¬тип поведінки, коли всі життєві проблеми вирішу¬ються й породжуються вживанням спиртного.

У найбільш загальному виглялі наслідки алкого¬лю з огляду нанесеної їм лікеси можна розділити на чотири групи:

• соціально-економічні: г.гредчасне залишення навчання, різке зниження продуктивності праці, збільшення виробничого й побутового травматизму, витрати на різні протиалкогольні заходи і т.д.);

• соціально-психологічні: (розрив сімейних, шкіль¬них, трудових або інших соціально позитивних зв'язків, духовна й морська  катастрофа особис¬тості, погіршення морально-психологічного кліма¬ту мікросередовища і т.д.,;

• кримінальні (здійснення злочинів, залучення в злочинну діяльність інших осіб, створення сприят¬ливих ситуацій, що сприяють криміналізаціі тощо);

• фізичні (наноситься шкода не тільки здоров'ю конкретних людей, що зловживають алкоголем, але й здоров'ю майбутніх поколінь) .

«Походження і розвиток алкоголю»

Алкоголь у вигляді вина і пива є найдавнішими засобами :спяніння. В Єгипті та Китаї алкоголь виготовляли і вживали у вигляді святкового і повсякденного напою ще 5 тисячоліть тому. Алкогольні напої використовували також для зняття напруги, але частіше як п'янкий засіб. Стародавні єгипетські тости проголошували: «Пий до сп'яніння!».

У стародавніх греків був бог вина і похмілля - Діоніс. Припускається, що великодушне розливання вина у свято Діоніса відігравало не останню роль у заспокоєнні соціальних хвилювань народу.

Вартий уваги грецький принцип змішувати вино і воду. БІЛЬШІСТЬ так званих грецьких ваз, які зберігаються в наших музеях, насправді це посудини для змішування вин.

До римлян виноградарство прийшло від греків. Вони використовували вино у своїх ритуалах, які частково збереглися і по цей день. На святі треба було пити разом з усіма або зовсім не пити. Взагалі ж пияцтво засуджувалося, а сп’яніння каралося. Жінкам вживати алкоголь заборонялось взагалі.

Римляни принесли вино в германські землі. Вино було скоріше напоєм багатіїв, а пиво - напоєм простих людей. Виготовлення напоїв перебувало у веденні господині дому, а рецепти передавалися з покоління в покоління, як і рецепти випікання хліба. До завезення картоплі з Південної Америки пиво (юшка з пива) поряд із хлібом були основними продуктами харчування у широких верств населення. Кожен член сім'ї щоденно вживав Зл пива. У період Реформації Партій Лютер почав боротися із «зеленим змієм», ним були видані укази, які забороняли пити «за здоров'я». У сімнадцятому столітті у Німеччині в побут увійшов шнапс (дистильований алкоголь), який раніше використовувався як ліки. У 1750 р. Вживання шнапсу становило 8 л на одного чоловіка на рік (сьогодні менше ніж 3 л на рік). Шнапс став напоем так званої індустріальної революції. Його пили швидко і найчастіше стоячи. Традиції робітників пити «за здоров'я», на двох, хто більше, на брудершафт - були закликані скріплювати соціальну єдність. Пиво і шнапс у великій кількості потрапляли на базар. Поряд з цим розвивалась індустрія розваг, яка пропонувала численні засоби продажу алкоголю споживачам: трактири, бари, ресторани, розважальні програми.

Після появи міцних напоїв не лише змінювалися ритуали життя, а й загострювалися фізичні і психічні наслідки вживання алкоголю. Алкогольне сп'яніння змінилось алкогольним задурманенням. Виплата частини заробітної плати горілкою стала звичайною справою.

Колись існував міф про те, що росіяни спокон віків пили і навчили пити Європу. Це зовсім не так. Русь була однією із 2 «тверезих» держав в історії. В давнину русичі споживали бражку, а на Півночі - пиво. У гарному меду 10-11 градусів.1000 років тому великий київський князь Володимир Святославич вирішував задачу: яку релігію прийняти руському народу. І католики, і мусульмани хвалили свою релігію, підкреслюючи, що їх релігія краща за всіх, оскільки вона забороняє пити. На що князь, вважають, відповів: «Не можем пити, не можем батогом бити». Насправді, на думку професора В. Булгакова «Росія в середньовіччя вступила тверезою. Питні і харчові корчми, хоч і з'являлися, але їх кількість була дуже обмежена».

Горілка з'явилась у південних староруських містах лише наприкінці XVI ст. Поширилася на північно-східні області. Існують дві версії проникнення на Русь горілки: за однією версією, її завезли генуезькі купці, за другою - німецькі.

Першим із царів, хто провів низку послідовних заходів з монополізації винної торгівлі, був Іван Грозний. Він жорстоко карав тих, хто таємно займався винокурінням, підпільно продавав горілку. У той же самий час у царських кабаках, перший із яких був відкритий у Москві, пияцтво заохочувалось. З 1555 р. кабаки стали поширюватися по всій Русі.

У 1652 р. була введена низка обмежень: цар Олексій Михайлович заборонив торгівлю горілкою в неділю, середу, п'ятницю, а також у різдвяний і Петрів пости. Влітку торгівля дозволялася з 3-х годин дня і закінчувалася «за годину до вечора», а взимку - «у години денні».

Законодавство Росії відзначалося своєю гуманністю: якщо в інших країнах уводилося жорстоке покарання за пияцтво, то в Росії воно, в основному, зводилося до морально-виховних заходів та грошових штрафів на користь потерпілих і казни. За часів Петра І були прийняті закони, згідно з якими сп'яніння не тільки не було пом'якшувальною провину обставиною, а навпаки, обтяжувало її: «Пияцтво нікого не вибачає, так як він пияцтву справу учинив». Виданий при Катерині II «Устав благочинства» передбачав покарання за пияцтво арештом «у холодну на добу».

Широке поширення пияцтва спонукало народ до стихійного руху за тверезість. Перші общини тверезості були засновані в 1854 р. До 1900 р. в Росії діяло майже 200 міських церковно- приходських і фабрично-заводських общин. На початку 1912 р, уже налічувалось 1800 подібних общин, які об'єднували понад 500 тис. чоловік.

Щоб уникнути масових заворушень, викликаних стихійним протестом народу проти імперіалістичної війни, що розпочалася, царська влада в 1914 р. Прийняла закон щодо заборони продажу спиртних напоїв. Вживання алкогольних напоїв у 1913 р. складало 4,7 л абсолютного алкоголю на душу населення. Як і в інших країнах, які вводили «сухий закон» (державну заборону), в Росії за перші два роки було помічено зменшення пияцтва, скоротилася кількість хворих на алкоголізм, знизилась смертність. Однак дуже скоро виникло самогоноваріння і контрабандне постачання спиртних напоїв, а також вживання різних сурогатів - пияцтво набуло попереднього розмаху.

Алкоголь дуже шкодить здоров'ю. Здавна в Україні дітям і молодим на весіллі заборонялося пити спиртні напої. А запорозьким козакам під карою смерті заборонялося пити горілку й вино під час походів.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN